skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spread of Unethical Behavior in Organizations: A Dynamic Social Network Perspective

Zuber, Franziska

Journal of Business Ethics, 2015, Vol.131(1), pp.151-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-014-2270-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Painting with the Same Brush? Surveying Unethical Behavior in the Workplace Using Self-Reports and Observer-Reports

Zuber, Franziska ; Kaptein, Muel

Journal of Business Ethics, 2014, Vol.125(3), pp.401-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-013-1920-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Painting with the Same Brush? Surveying Unethical Behavior in the Workplace Using Self-Reports and Observer-Reports
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Painting with the Same Brush? Surveying Unethical Behavior in the Workplace Using Self-Reports and Observer-Reports

Zuber, Franziska ; Kaptein, M.

SSRN Electronic Journal, 2013

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2333326

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sol–gel coatings with lime repellent properties

Siegmann, Konstantin ; Sterchi, Robert ; Zuber, Franziska ; Vetterli, Bettina ; Widler, Roland ; Hirayama, Martina

Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2011, Vol.59(3), pp.574-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-0707 ; E-ISSN: 1573-4846 ; DOI: 10.1007/s10971-011-2530-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking at the Others : Studies on (un)ethical behavior and social relationships in organizations

Zuber, Franziska; Erasmus Research Institute of Management ; Erasmus Research Institute of Management

2016

ISBN: 978-90-5892-468-1

Toàn văn sẵn có

6
Looking at the others : studies on (un)ethical behavior and social relationships in organizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking at the others : studies on (un)ethical behavior and social relationships in organizations

Zuber, Franziska Barbara

ISBN: 9789058924681

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sol-gel coatings with lime repellent properties

Widler, Roland ; Vetterli, Bettina ; Hirayama, Martina ; Zuber, Franziska ; Sterchi, Robert ; Siegmann, Konstantin

DOI: 10.21256/ZHAW-4130

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (1)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zuber, Franziska
 2. Zuber, F.
 3. Sterchi, Robert
 4. Hirayama, Martina
 5. Widler, Roland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...