skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A flexible and uniform string matching technique for general screen content coding

Zhou, Kailun ; Zhao, Liping ; Lin, Tao

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(18), pp.23751-23775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-018-5624-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudo-2D-matching based enhancement to high efficiency video coding for screen contents

Wang, Shuhui ; Lin, Tao ; Zhou, Kailun ; Zhang, Peijun ; Chen, Xianyi

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(18), pp.7753-7771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-2021-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FPGA plate for multimedia information process and integrated circuit verification thereof

Jiao Mengcao ; Zhou Kailun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于微藻培养的分离式光反应器
A disconnect -type photoreaction ware for declining algae is cultivateed

Xiao Yao ; Zhou Kailun ; Wu Xiaojuan ; Su Yanqiu ; Luo Guoqiang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE CODAGE ET DE DÉCODAGE ET DISPOSITIF DE COMPRESSION DE DONNÉES
数据压缩的编码、解码方法及装置
ENCODING AND DECODING METHOD AND DEVICE FOR DATA COMPRESSION

Lin, Tao ; Zhao, Liping ; Zhou, Kailun ; Wang, Shuhui ; LI, Ming ; Wu, Ping ; Wu, Zhao

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于混合色度采样率的图像压缩方法和装置
Mixed-chroma-sampling-rate-based image compression method and apparatus

Lin Tao ; Zhou Kailun ; Wang Shuhui ; Zhao Liping ; LI Ming ; Wu Ping ; Wu Zhao

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

数据压缩的编码、解码方法及装置
Encoding and decoding methods and devices for data compression

Lin Tao ; Zhao Liping ; Zhou Kailun ; Wang Shuhui ; LI Ming ; Wu Ping ; Wu Zhao

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CODIERUNGS- UND DECODIERUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG ZUR DATENKOMPRIMIERUNG
PROCÉDÉ DE CODAGE ET DE DÉCODAGE ET DISPOSITIF DE COMPRESSION DE DONNÉES
ENCODING AND DECODING METHOD AND DEVICE FOR DATA COMPRESSION

Lin, Tao ; Zhao, Liping ; Zhou, Kailun ; Wang, Shuhui ; LI, Ming ; Wu, Ping ; Wu, Zhao

Toàn văn sẵn có

9
野青茅枯落物分解过程中土壤动物群落特征 - Characteristics of soil fauna community in the decomposition of Deyeuxia arundinacea litters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

野青茅枯落物分解过程中土壤动物群落特征 - Characteristics of soil fauna community in the decomposition of Deyeuxia arundinacea litters

赵波 ; 肖玖金 ; 周开伦 ; 廖杨曦 ; 周泓杨 ; 张健 ; ZHAO Bo,XIAO Jiujin,ZHOU Kailun,LIAO Yangxi,ZHOU Hongyang,ZHANG Jian

应用与环境生物学报 - Chinese Journal of Applied and Environmental Biology, 2015, Vol.21(05), pp.940-947

ISSN: 1006-687X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FPGA plate for multimedia information process and integrated circuit verification thereof

Jiao Mengcao ; Zhou Kailun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of immune subtypes and prognosis of hepatocellular carcinoma based on immune checkpoint gene expression profile

Xu, Dafeng ; Liu, Xiangmei ; Wang, Yu ; Zhou, Kailun ; Wu, Jincai ; Chen, Jia Cheng ; Chen, Cheng ; Chen, Liang ; Zheng, Jinfang

Biomedicine & Pharmacotherapy, June 2020, Vol.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0753-3322 ; E-ISSN: 1950-6007 ; DOI: 10.1016/j.biopha.2020.109903

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

光学镜头和摄像模组
Optical lens and module of making a video recording

Liu Lin ; Jiang Heng ; Chu Shuijia ; Zhou Kailun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENCODING AND DECODING METHOD AND DEVICE FOR DATA COMPRESSION

Lin, Tao ; Zhao, Liping ; Zhou, Kailun ; Wang, Shuhui ; LI, Ming ; Wu, Ping ; Wu, Zhao

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (9)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Chinese  (7)
 3. French  (2)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Kailun
 2. Zhou Kailun
 3. Lin, Tao
 4. Wang, Shuhui
 5. Zhao, Liping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...