skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 99  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology and Therapeutics, April 2019, Vol.196, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-7258 ; E-ISSN: 1879-016X ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stimulus control by 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine in wild-type and CYP2D6-humanized mice

Winter, J.C ; Amorosi, D.J ; Rice, Kenner C ; Cheng, Kejun ; Yu, Ai-Ming

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, September 2011, Vol.99(3), pp.311-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; E-ISSN: 1873-5177 ; DOI: 10.1016/j.pbb.2011.05.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered expression of small heterodimer partner governs cytochrome P450 (CYP) 2D6 induction during pregnancy in CYP2D6-humanized mice

Koh, Kwi Hye ; Pan, Xian ; Shen, Hong-Wu ; Arnold, Samuel L M ; Yu, Ai-Ming ; Gonzalez, Frank J ; Isoherranen, Nina ; Jeong, Hyunyoung

The Journal of biological chemistry, 07 February 2014, Vol.289(6), pp.3105-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 24318876 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M113.526798

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Abstract 4406: Canine osteosarcoma as a platform to investigate the therapeutic potential of a genetically engineered pre-microRNA prodrug in human osteosarcoma
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 4406: Canine osteosarcoma as a platform to investigate the therapeutic potential of a genetically engineered pre-microRNA prodrug in human osteosarcoma

Guerra, Fernando Alegre ; Snider, Kellie ; Ormonde, Amanda ; Yu, Ai-Ming ; Wittenburg, Luke

Cancer Research, 07/01/2018, Vol.78(13 Supplement), pp.4406-4406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2018-4406

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A general approach to high-yield biosynthesis of chimeric RNAs bearing various types of functional small RNAs for broad applications

Chen, Qiu-Xia ; Wang, Wei-Peng ; Zeng, Su ; Urayama, Shiro ; Yu, Ai-Ming

Nucleic acids research, 20 April 2015, Vol.43(7), pp.3857-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 25800741 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkv228

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genetically engineered microRNA-34a prodrug demonstrates anti-tumor activity in a canine model of osteosarcoma

Alegre, Fernando ; Ormonde, Amanda R ; Snider, Kellie M ; Woolard, Kevin ; Yu, Ai-Ming ; Wittenburg, Luke A

PloS one, 2018, Vol.13(12), pp.e0209941 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30596759 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0209941

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipidation of polyethylenimine-based polyplex increases serum stability of bioengineered RNAi agents and offers more consistent tumoral gene knockdown in vivo

Zhang, Qian-Yu ; Ho, Pui Yan ; Tu, Mei-Juan ; Jilek, Joseph L ; Chen, Qiu-Xia ; Zeng, Su ; Yu, Ai-Ming

International Journal of Pharmaceutics, 25 August 2018, Vol.547(1-2), pp.537-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-5173 ; E-ISSN: 1873-3476 ; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2018.06.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced knowledge in drug metabolism and pharmacokinetics

Yu, Ai - Ming

Acta Pharmaceutica Sinica B, Sept, 2016, Vol.6(5), p.361(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3835 ; DOI: 10.1016/j.apsb.2016.08.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced knowledge in drug metabolism and pharmacokinetics

Yu, Ai-Ming ; Zhong, Xiao-Bo

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineering of noncoding RNAs for research agents and therapeutics

Ho, Pui Yan ; Yu, Ai-Ming

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear pharmacokinetics of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine in mice

Shen, Hong-Wu ; Jiang, Xi-Ling ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, July 2011, Vol.39(7), pp.1227-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 21464174 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.111.039107

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncoding microRNAs: small RNAs play a big role in regulation of ADME?

Yu, Ai-Ming ; Pan, Yu-Zhuo

Acta pharmaceutica Sinica. B, April 2012, Vol.2(2), pp.93-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3835 ; PMID: 32154096 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.apsb.2012.02.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentiation of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine-induced hyperthermia by harmaline and the involvement of activation of 5-HT1A and 5-HT2A receptors

Jiang, Xi-Ling ; Shen, Hong-Wu ; Yu, Ai-Ming

Neuropharmacology, February 2015, Vol.89, pp.342-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3908 ; E-ISSN: 1873-7064 ; DOI: 10.1016/j.neuropharm.2014.10.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modification of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine-induced hyperactivity by monoamine oxidase A inhibitor harmaline in mice and the underlying serotonergic mechanisms

Jiang, Xi-Ling ; Shen, Hong-Wu ; Yu, Ai-Ming

Pharmacological Reports, June 2016, Vol.68(3), pp.608-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1734-1140 ; DOI: 10.1016/j.pharep.2016.01.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentiation of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine-induced hyperthermia by harmaline and the involvement of activation of 5-HT1A and 5-HT2A receptors

Jiang, Xi-Ling ; Shen, Hong-Wu ; Yu, Ai-Ming

Neuropharmacology, February 2015, Vol.89, pp.342-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7064 ; PMID: 25446678 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of MicroRNA-34a on the Pharmacokinetics of Cytochrome P450 Probe Drugs in Mice

Jilek, Joseph L ; Tian, Ye ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, May 2017, Vol.45(5), pp.512-522 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 28254952 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.116.074344

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetic interactions between monoamine oxidase A inhibitor harmaline and 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine, and the impact of CYP2D6 status

Jiang, Xi-Ling ; Shen, Hong-Wu ; Mager, Donald E ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, May 2013, Vol.41(5), pp.975-86 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 23393220 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.112.050724

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered cytochrome P450 expression in mice during pregnancy

Koh, Kwi Hye ; Xie, Hui ; Yu, Ai-Ming ; Jeong, Hyunyoung

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, February 2011, Vol.39(2), pp.165-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 20971892 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.110.035790

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small nucleolar RNA-derived microRNA hsa-miR-1291 modulates cellular drug disposition through direct targeting of ABC transporter ABCC1

Pan, Yu-Zhuo ; Zhou, Amy ; Hu, Zihua ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, October 2013, Vol.41(10), pp.1744-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 23686318 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.113.052092

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentiation of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine-induced hyperthermia by harmaline and the involvement of activation of 5-HT.sub.1A and 5-HT.sub.2A receptors

Jiang, Xi - Ling ; Shen, Hong - Wu ; Yu, Ai - Ming

Neuropharmacology, Feb, 2015, Vol.89, p.342(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3908

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 99  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (70)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (6)
 2. 2005đến2007  (6)
 3. 2008đến2010  (10)
 4. 2011đến2014  (11)
 5. Sau 2014  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yu, Ai-Ming
 2. Yu, Am
 3. Yu, A.-M.
 4. Tu, Mei-Juan
 5. Ho, Pui Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...