skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Theatre for youth third space performance, democracy, and community cultural development.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theatre for youth third space performance, democracy, and community cultural development.

Woodson, Stephani Etheridge

E-ISBN 1783205326 ; E-ISBN 9781783205318 ; E-ISBN 9781783205325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating an Educational Theatre Program for the Twenty-First Century

Woodson, Stephani Etheridge

Arts Education Policy Review, 01 March 2004, Vol.105(4), pp.25-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-2913 ; E-ISSN: 1940-4395 ; DOI: 10.3200/AEPR.105.4.25-30

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)Conceiving 'Creative Drama': an exploration and expansion of American metaphorical paradigms

Woodson, Stephani Etheridge

Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 01 September 1999, Vol.4(2), pp.201-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9783 ; E-ISSN: 1470-112X ; DOI: 10.1080/1356978990040204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the Cultural Geography of Childhood or, Performing Monstrous Children

Woodson, Stephani Etheridge

Journal of American Culture, December 1999, Vol.22(4), pp.31-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-1813 ; E-ISSN: 1542-734X ; DOI: 10.1111/j.1542-734X.1999.2204_31.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Children's Culture and Mimesis: Representations, Rubrics, and Research
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Culture and Mimesis: Representations, Rubrics, and Research

Woodson, Stephani Etheridge; Bresler, Liora (Editor)

Springer International Handbook of Research in Arts Education, International Handbook of Research in Arts Education, pp.923-938

ISBN: 9781402029981 ; ISBN: 1402029985 ; E-ISBN: 9781402030529 ; E-ISBN: 1402030525 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-3052-9_63

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Woodson, Stephani Etheridge.
  2. Stephani Etheridge Woodson
  3. Woodson, Stephani
  4. Bresler, Liora
  5. Etheridge, Stephani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...