skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of natural selection on health and disease: uses of the population genetics approach in humans

Vasseur, Estelle ; Quintana‐Murci, Lluis

Evolutionary Applications, June 2013, Vol.6(4), pp.596-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-4571 ; E-ISSN: 1752-4571 ; DOI: 10.1111/eva.12045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolutionary Landscape of Cytosolic Microbial Sensors in Humans

Vasseur, Estelle ; Boniotto, Michele ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Quach, Hélène ; Manry, Jeremy ; Crouau-Roy, Brigitte ; Quintana-Murci, Lluis

The American Journal of Human Genetics, 13 July 2012, Vol.91(1), pp.27-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9297 ; E-ISSN: 1537-6605 ; DOI: 10.1016/j.ajhg.2012.05.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of the TIR Domain-Containing Adaptors in Humans: Swinging between Constraint and Adaptation

Fornarino, Simona ; Laval, Guillaume ; Barreiro, Luis B ; Manry, Jeremy ; Vasseur, Estelle ; Quintana - Murci, Lluis

Molecular Biology and Evolution, 2011, Vol. 28(11), pp.3087-3097 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: 10.1093/molbev/msr137

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family

Vasseur, Estelle ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Pajon, Sandra ; Fornarino, Simona ; Crouau - Roy, Brigitte ; Quintana - Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 2011, Vol. 20(22), pp.4462-4474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddr377

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vasseur, Estelle
  2. Quintana-Murci, L.
  3. Quintana‐Murci, Lluis
  4. Quintana - Murci, Lluis
  5. Laval, Guillaume

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...