skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades

Lorena Madruga Monteiro ; Joana Tereza Vaz de Moura ; Alan Daniel Freire Lacerda

Sociologias, 01 April 2015, Vol.17(38), pp.156-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-017003811

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre o procedimento formal e o conteúdo selvagem: imanência e democracia em Jürgen Habermas e Antonio Negri

Pedro Luiz Lima

Política & sociedade (Florianópolis, Santa Catarina, Brazil), 01 December 2017, Vol.16(37), pp.377-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1677-4140 ; E-ISSN: 2175-7984 ; DOI: 10.5007/2175-7984.2017v16n37p377

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. vaz de Moura, J.T.
  2. Lacerda, A.D.F.
  3. Joana Tereza Vaz de Moura
  4. Monteiro, Lorena Madruga
  5. Alan Daniel Freire Lacerda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...