skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.421  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in the brain intrinsic organization in both on-task state and post-task resting state

Wang, Zhijiang ; Liu, Jiming ; Zhong, Ning ; Qin, Yulin ; Zhou, Haiyan ; Li, Kuncheng

NeuroImage, 01 August 2012, Vol.62(1), pp.394-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.04.051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal-oriented gaze strategies afforded by object interaction

Belardinelli, Anna ; Herbort, Oliver ; Butz, Martin V

Vision Research, January 2015, Vol.106, pp.47-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2014.11.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of emotional intensity under perceptual load: An event-related potentials (ERPs) study

Müller-Bardorff, Miriam ; Schulz, Claudia ; Peterburs, Jutta ; Bruchmann, Maximilian ; Mothes-Lasch, Martin ; Miltner, Wolfgang ; Straube, Thomas

Biological Psychology, May 2016, Vol.117, pp.141-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0511 ; E-ISSN: 1873-6246 ; DOI: 10.1016/j.biopsycho.2016.03.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practice and Analysis of Task-driven in Business Communication Teaching in Higher Vocational College
任务驱动教学法在高职商务交际课程中的实践与分析

曹秋实 丘素莉

岳阳职业技术学院学报 (Yueyang Vocational Technical College), 2014, 29(1), pp.59-61

ISSN: 1672-738X

Toàn văn không sẵn có

5
“任务驱动”教学法在VFP课程中应用的几点思考 - Applications Reflections of "Task Driven"Teaching in VFP Courses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“任务驱动”教学法在VFP课程中应用的几点思考 - Applications Reflections of "Task Driven"Teaching in VFP Courses

张丽梅 ; Zhang Limei

计算机光盘软件与应用, 2011, Issue 22, pp.239-239

ISSN: 1007-9599

Toàn văn không sẵn có

6
任务驱动教学法在计算机基础教学中的应用 - Task-driven Teaching Method in the Teaching of Basic Computer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动教学法在计算机基础教学中的应用 - Task-driven Teaching Method in the Teaching of Basic Computer

马艳 ; MA Yan

价值工程 - Value Engineering, 2013, Vol.32(05), pp.266-267

ISSN: 1006-4311

Toàn văn không sẵn có

7
任务驱动和案例相融合的数据库教学方法研究 - the teaching method of the fusion of the case and tasking-driven teaching in database
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动和案例相融合的数据库教学方法研究 - the teaching method of the fusion of the case and tasking-driven teaching in database

孙永倩 ; 陈德运 ; 唐远新 ; SUN Yong-qian, CHEN De-yun, TANG Yuan-xin

科技与管理 - Science-Technology and Management, 2013, Vol.15(03), pp.131-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1008-7133

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Task-driven in the Application of Experimental Teaching in Principle of Microcomputer and Interface Technology
任务驱动在微机原理实验教学中的应用

郭博 牛磊 王峰

韶关学院学报 (Journal of Shaoguan University(Social Science Edition)), 2015, 36(2), pp.84-86

ISSN: 1007-5348

Toàn văn không sẵn có

9
任务驱动理论在人力资源管理课程教学中的应用 - Application of Task-driven Theory in the Teaching of Human Resources Management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动理论在人力资源管理课程教学中的应用 - Application of Task-driven Theory in the Teaching of Human Resources Management

李冠源 ; LI Guan-yuan

广东技术师范学院学报 - Journal of Guangdong Polytechnic Normal University, 2013, Vol.34(05), pp.137-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-402X

Toàn văn không sẵn có

10
基于“游戏”任务驱动自学模式的探索与实践 - Exploration and Practice of Self-Study Motivated by "Game" Goals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于“游戏”任务驱动自学模式的探索与实践 - Exploration and Practice of Self-Study Motivated by "Game" Goals

张燕 ; ZHANG Yan

广东技术师范学院学报 - Journal of Guangdong Polytechnic Normal University, 2015, Vol.36(11), pp.129-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-402X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Task-driven Grammar Refactoring Algorithm

Ivan Halupka ; Ján Kollár ; Emília Pietriková

Acta polytechnica (Prague, Czech Republic : 1992), 01 January 2012, Vol.52(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-2709 ; E-ISSN: 1805-2363

Truy cập trực tuyến

12
以培养自主学习能力为目标的阶梯任务驱动教学法在程序设计课程中的应用 - Application of layer task-driven approach in programming courses to inspire autonomous learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以培养自主学习能力为目标的阶梯任务驱动教学法在程序设计课程中的应用 - Application of layer task-driven approach in programming courses to inspire autonomous learning

刘瑜 ; 韩庆龙 ; 吕洁 ; LIU Yu, HAN Qing-long,LU Jie

计算机工程与科学 - Computer Engineering & Science, 2016, Vol.38(01), pp.178-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-130X

Toàn văn không sẵn có

13
基于任务驱动的计算机程序设计课程小班化教学模式探讨 - Discussion on task-driven-based small class teaching mode for computer programming courses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于任务驱动的计算机程序设计课程小班化教学模式探讨 - Discussion on task-driven-based small class teaching mode for computer programming courses

张燕红 ; 张正霞 ; 刘瑜 ; 王凤芹 ; ZHANG Yan-hong, ZHANG Zheng-xia, LIU Yu,WANG Feng-qin

计算机工程与科学 - Computer Engineering & Science, 2016, Vol.38(01), pp.139-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-130X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The practice of “Task-driven Small-step Fast-forward Teaching Method” in Computer Course

Haibin Wang ; Hua Sun ; Juanjuan Gao ; Xia Liu ; Haili Liang

International journal of emerging technologies in learning, 01 March 2018, Vol.13(4), pp.209-216 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-0383 ; DOI: 10.3991/ijet.v13i04.8481

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
任务驱动教学法在药理学课堂教学中的应用研究 - Application of task-driven methods in pharmacology classroom teaching
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动教学法在药理学课堂教学中的应用研究 - Application of task-driven methods in pharmacology classroom teaching

何颖 ; 张晓丹 ; HE Ying ZHANG Xiaodan Department of Pharmacology,Basic Medicine of Daqing Medical College,Heilongjiang Province,Daqing 163312,China

中国医药导报 - China Medical Herald, 2012, Vol.9(12), pp.162-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7210

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabric defect detection based on the saliency map construction of target-driven feature

Guan, Shengqi ; Shi, Hongyu

The Journal of The Textile Institute, 02 September 2018, Vol.109(9), pp.1133-1142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5000 ; E-ISSN: 1754-2340 ; DOI: 10.1080/00405000.2017.1414669

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
任务驱动教学法在《SQL Server数据库原理与应用》教学中的应用 - Application of Task-Driven Teaching Method in SQL Server Database Principle and Application Teaching
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动教学法在《SQL Server数据库原理与应用》教学中的应用 - Application of Task-Driven Teaching Method in SQL Server Database Principle and Application Teaching

凌玲 ; Ling Ling

广东技术师范学院学报 - Journal of Guangdong Polytechnic Normal University, 2011, Vol.32(12), pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-402X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabric defect detection using an integrated model of bottom-up and top-down visual attention

Guan, Shengqi

The Journal of The Textile Institute, 01 February 2016, Vol.107(2), pp.215-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5000 ; E-ISSN: 1754-2340 ; DOI: 10.1080/00405000.2015.1020680

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
计算机基础课程改革的探索与实践 - Exploration and practice of reforming based on computer basic course
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

计算机基础课程改革的探索与实践 - Exploration and practice of reforming based on computer basic course

周俊 ; 杨海波 ; 梁吉申 ; ZHOU Jun,YANG Hai-bo,LIANG Ji-shen

计算机工程与科学 - Computer Engineering & Science, 2014, Vol.36(01), pp.70-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-130X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Using Task-Driven Classroom Teaching on Students’ Learning Attitudes and Learning Effectiveness in an Information Technology Course

He-Hai, Liu ; Yu-Sheng, Su

Sustainability, Nov 2018, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su10113957

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.421  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (18)
 2. 2007đến2009  (177)
 3. 2010đến2012  (469)
 4. 2013đến2016  (614)
 5. Sau 2016  (142)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. Chinese  (31)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 张志俊
 2. 方芳
 3. Guan, Shengqi
 4. Belardinelli, Anna
 5. Zhong, Ning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...