skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On user studies and information needs

T.D. Wilson

Journal of Documentation, 2006, Vol.62(6), p.658-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting user studies and information needs

T.D. Wilson

Journal of Documentation, 2006, Vol.62(6), p.680-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410610714912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the curriculum in information studies

T.D. Wilson

New Library World, 2001, Vol.102(11/12), p.436-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074800110411875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking about the problem: a content analysis of pre-search interviews

T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 2004, Vol.10(1), p.206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nonsense of 'knowledge management'

T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 2002, Vol.8(1), p.144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Research : a case study in the free electronic publication of research

T.D. Wilson

Vine, 1998, Vol.28(2), p.10-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-5728 ; DOI: 10.1108/eb040681

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redesigning the university library in the digital age

T.D. Wilson

Journal of Documentation, 1998, Vol.54(1), p.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/EUM0000000007159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models in information behaviour research

T.D. Wilson

Journal of Documentation, 1999, Vol.55(3), p.249-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/EUM0000000007145

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for the analysis of business information need

T.D. Wilson

Aslib Proceedings, 1994, Vol.46(1), p.19-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/eb051339

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent trends in user studies: action research and qualitative methods

T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 1998, Vol.3(3), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent trends in user studies: action research and qualitative methods

T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 2000, Vol.5(3), p.76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic publishing and the future of the book

T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 1997, Vol.3(2), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of the information management research area

Elena Maceviciute ; T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 2002, Vol.7(3), p.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Influencing Environmental Scanning in the Organizational Context

Zita Correia ; T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 2001, Vol.7(1), p.121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On conceptual models for information seeking and retrieval research

Kalervo Jarvelin ; T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 2003, Vol.9(1), p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON USER STUDIES AND INFORMATION NEEDS

T.D. WILSON

Journal of Documentation, 1981, Vol.37(1), p.3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/eb026702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WordPerfect

T.D. Wilson

The Electronic Library, 1989, Vol.7(6), p.396-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/eb044929

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business use of the World-Wide Web

C. Cockburn ; T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 1995, Vol.1(2), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scanning The Business Environment For Information: a Grounded Theory approach

Zita Correia ; T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 1997, Vol.2(4), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publishing, bookselling and the World Wide Web

Paul Kipling ; T.D. Wilson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 1999, Vol.4(4), p.63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (5)
 2. 1978đến1984  (8)
 3. 1985đến1996  (6)
 4. 1997đến2002  (15)
 5. Sau 2002  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. T.D. WILSON
 2. Wilson, T.D
 3. Wilson, T
 4. Wilson, Td
 5. Wilson, T. D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...