skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Regnault, Armelle ; Crampes, Michel ; Ranwez, Vincent; Bmc, Ed (Editor)

BMC Bioinformatics, 25 January 2012, Vol.13 Suppl 1(Suppl 1), p.S4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Utilisation d'ontologies comme support à la recherche et à la navigation dans une collection de documents
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilisation d'ontologies comme support à la recherche et à la navigation dans une collection de documents

Sy, Mohameth François

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy , Mohameth François ; Ranwez , Sylvie ; Montmain , Jacky ; Regnault , Armelle ; Crampes , Michel ; Ranwez , Vincent

BMC Bioinformatics 54 , n.p.., 2012

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy , Mohameth François ; Ranwez , Sylvie ; Montmain , Jacky ; Regnault , Armelle ; Crampes , Michel ; Ranwez , Vincent

BMC Bioinformatics 54 , n.p.., 2012

Toàn văn không sẵn có

5
Utilisation d'ontologies comme support à la recherche et à la navigation dans une collection de documents
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilisation d'ontologies comme support à la recherche et à la navigation dans une collection de documents

Sy, Mohameth-François; Ranwez, Sylvie (Editor)

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Centered and Ontology Based Information Retrieval System for Life Sciences

Ranwez, Sylvie ; Ranwez, Vincent ; Sy, Mohameth-François ; Montmain, Jacky ; Crampes, Michel

Arxiv ID: 1012.1617

Toàn văn sẵn có

7
User Centered and Ontology Based Information*Retrieval System for Life Sciences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Centered and Ontology Based Information*Retrieval System for Life Sciences

Ranwez, Sylvie ; Ranwez, Sylvie ; Ranwez, Vincent ; Sy, Mohameth François ; Montmain, Jacky ; Crampes, Michel

Nature Precedings, 12/17/2010

DOI: http://dx.doi.org/10.1038/npre.2010.5408

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Centered and Ontology Based Information*Retrieval System for Life Sciences

Ranwez Sylvie ; Ranwez Vincent ; Sy Mohameth François ; Montmain Jacky ; Crampes Michel

2010

ISSN: ; E-ISSN: ; DOI: 10.1038/npre.2010.5408.1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBIRS-feedback, une méthode de reformulation utilisant une ontologie de domaine

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent; Ranwez, Sylvie (Editor)

Actes de la neuvième COnférence en Recherche d'Information et Applications, 21 March 2012, pp.135-150

Toàn văn không sẵn có

10
How ontology based information retrieval systems may benefit from lexical text analysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How ontology based information retrieval systems may benefit from lexical text analysis

Ranwez, Sylvie ; Duthil, Benjamin ; Sy, Mohameth François ; Montmaint, Jacky ; Augereau, Patrick ; Ranwez, Vincent; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

New Trends of Research in Ontologies and Lexical Resources Theory and Applications of Natural Language Processing, New Trends of Research in Ontologies and Lexical Resources

ISBN: 9783642317828 ; ISBN: 3642317820

Toàn văn sẵn có

11
How ontology based information retrieval systems may benefit from lexical text analysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How ontology based information retrieval systems may benefit from lexical text analysis

Ranwez, Sylvie ; Duthil, Benjamin ; Sy, Mohameth-François ; Montmain, Jacky ; Augereau, Patrick ; Ranwez, Vincent; Ranwez, Sylvie (Editor)

New Trends of Research in Ontologies and Lexical Resources Theory and Applications of Natural Language Processing, New Trends of Research in Ontologies and Lexical Resources, pp.209-230

ISBN: 9783642317811 ; ISBN: 3642317812

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilisation de proximités sémantiques pour améliorer la recherche et le rendu d'information

Ranwez, Sylvie ; Ranwez, Vincent ; Sy, Mohameth-François ; Montmain, Jacky ; Crampes, Michel; Ranwez, Sylvie (Editor)

Actes des 21es Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances, June 2010, pp.ISBN : 978-2-911256-25-7

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life science - OBIRS

Ranwez, Sylvie ; Ranwez, Vincent ; Sy, Mohameth-François ; Montmain, Jacky ; Crampes, Michel; Ranwez, Sylvie (Editor)

SWAT4LS - semantic web application and tools for life science

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBIRS-feedback, une méthode de reformulation utilisant une ontologie de domaine.

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2012.135 ; Related DOI: 10.24348/coria.2012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. French  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sy, Mohameth François
  2. Ranwez, Sylvie
  3. Ranwez, Vincent
  4. Montmain, Jacky
  5. Crampes, Michel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...