skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.894  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kallerstad - an update; Kallerstad - en uppdatering

Arkeologikonsult; Swedish National Data Service; Arkeologikonsult

DOI: 10.5878/002276 ; Related DOI: 10.5878/002267

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malmölandet and Händelö; Malmölandet och Händelö

Arkeologikonsult; Swedish National Data Service; Arkeologikonsult

DOI: 10.5878/002279 ; Related DOI: 10.5878/002270

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Åby 3:3, 20:6 and Björnviken 2:1; Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1

Arkeologikonsult; Swedish National Data Service; Arkeologikonsult

DOI: 10.5878/002374 ; Related DOI: 10.5878/002346

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combined experiment and survey study focusing on gender and economic preferences, loss from the postal questionnaire; Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från postalenkät

Muren, Astri; Swedish National Data Service

DOI: 10.5878/002895 ; Related DOI: 10.5878/002884

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combined experiment and survey study focusing on gender and economic preferences, loss from the telephone interviews; Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, bortfall från telefonintervjuerna

Muren, Astri; Swedish National Data Service

DOI: 10.5878/002894 ; Related DOI: 10.5878/002884

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combined experiment and survey study focusing on gender and economic preferences, postal questionnaire; Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, postalenkät

Muren, Astri; Swedish National Data Service

DOI: 10.5878/002893 ; Related DOI: 10.5878/002884

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combined experiment and survey study focusing on gender and economic preferences, interview by phone; Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, telefonintervju

Muren, Astri; Swedish National Data Service

DOI: 10.5878/002892 ; Related DOI: 10.5878/002884

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bäckeby 2:2 and 2:3; Bäckeby 2:2 och 2:3

Arkeologikonsult; Swedish National Data Service; Arkeologikonsult

DOI: 10.5878/002564 ; Related DOI: 10.5878/002562

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2004; Svenskt tv-utbud 2004

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002949 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002965

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 1998; Svenskt tv-utbud 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002944 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002960

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2010; Svenskt tv-utbud 2010

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002956 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002972

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2009; Svenskt tv-utbud 2009

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002955 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002971

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2008; Svenskt tv-utbud 2008

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002954 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002970

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish media supply 2015; Svenskt medieutbud 2015

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002959 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002979 ; Related DOI: 10.5878/002980

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 1999; Svenskt tv-utbud 1999

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002946 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002962

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2006; Svenskt tv-utbud 2006

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002952 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002968

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2003; Svenskt tv-utbud 2003

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002948 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002964

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2002; Svenskt tv-utbud 2002

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002947 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002963

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2011; Svenskt tv-utbud 2011

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002196 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002634

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish media supply 2014; Svenskt medieutbud 2014

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002739 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002740

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.894  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (245)
 2. 1989đến1995  (331)
 3. 1996đến2002  (382)
 4. 2003đến2010  (256)
 5. Sau 2010  (680)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (1.555)
 2. English  (317)
 3. ngo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...