skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The conceptual structure of face impressions

Stolier, Ryan M ; Hehman, Eric ; Keller, Matthias D ; Walker, Mirella ; Freeman, Jonathan B

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 September 2018, Vol.115(37), pp.9210-9215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30139918 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1807222115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The medial prefrontal cortex in constructing personality models

Freeman, Jonathan B ; Stolier, Ryan M

Trends in Cognitive Sciences, November 2014, Vol.18(11), pp.571-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2014.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Neural Mechanism of Social Categorization

Stolier, Ryan M ; Freeman, Jonathan B

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 07 June 2017, Vol.37(23), pp.5711-5721 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 28483974 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3334-16.2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dynamic Structure of Social Trait Space

Stolier, Ryan M ; Hehman, Eric ; Freeman, Jonathan B

Trends in Cognitive Sciences, March 2018, Vol.22(3), pp.197-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amygdala responsivity to high-level social information from unseen faces

Freeman, Jonathan B ; Stolier, Ryan M ; Ingbretsen, Zachary A ; Hehman, Eric A

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 06 August 2014, Vol.34(32), pp.10573-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 25100591 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5063-13.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neural representational geometry of social perception

Freeman, Jonathan B ; Stolier, Ryan M ; Brooks, Jeffrey A ; Stillerman, Benjamin S

Current Opinion in Psychology, December 2018, Vol.24, pp.83-91

ISSN: 2352-250X ; DOI: 10.1016/j.copsyc.2018.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stolier, R.M.
  2. Freeman, Jonathan B.
  3. Freeman, J.B.
  4. Stolier, Ryan M.
  5. Stolier, RM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...