skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms or ways of developing and improving the security culture

Stanarević Svetlana S

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2017, Vol.51(2), pp.369-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role and importance of international organizations in maintaining ecological and human security

Stajić Ljubomir S ; Stanarević Svetlana S

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2015, Vol.49(3), pp.963-978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns49-9711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in education: Trials and dilemmas

Katić Ljubinka M ; Stanarević Svetlana S ; Bralić Željko A

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2018, Vol.52(2), pp.621-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stanarević Svetlana S
  2. Stanarevic, Svetlana
  3. Stajic, Ljubomir
  4. Bralić Željko A
  5. Stajić Ljubomir S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...