skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminoso at SemEval-2018 Task 10: Distinguishing Attributes Using Text Corpora and Relational Knowledge

Speer, Robert ; Lowry-Duda, Joanna

Arxiv ID: 1806.01733

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ensemble Method to Produce High-Quality Word Embeddings (2016)

Speer, Robyn ; Chin, Joshua

Arxiv ID: 1604.01692

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ConceptNet at SemEval-2017 Task 2: Extending Word Embeddings with Multilingual Relational Knowledge

Speer, Robert ; Lowry-Duda, Joanna

Arxiv ID: 1704.03560

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ConceptNet 5.5: An Open Multilingual Graph of General Knowledge

Speer, Robert ; Chin, Joshua ; Havasi, Catherine

AAAI 31 (2017) 4444-4451

Arxiv ID: 1612.03975

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ensemble Method to Produce High-Quality Word Embeddings (2016)

Speer, Robyn ; Chin, Joshua; Chin, Joshua (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 19, 2019

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interface for targeted collection of common sense knowledge using a mixture model

Speer, Robyn ; Krishnamurthy, Jayant ; Havasi, Catherine ; Smith, Dustin ; Lieberman, Henry ; Arnold, Kenneth

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.137-146

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502672

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Speer, Robyn
  2. Chin, Joshua
  3. Lowry-Duda, Joanna
  4. Havasi, Catherine
  5. Speer, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...