skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a graphical notation for modelling software development methodologies

Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean ; Henderson-Sellers, Brian ; Gonzalez-Perez, Cesar

Journal of Visual Languages and Computing, August 2012, Vol.23(4), pp.195-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; E-ISSN: 1095-8533 ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2012.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
PRODUÇÃO E QUALIDADE DA COUVE FLOR EM FUNÇÃO DE DOSES DE BORO NA REGIÃO AMAZÔNICA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUÇÃO E QUALIDADE DA COUVE FLOR EM FUNÇÃO DE DOSES DE BORO NA REGIÃO AMAZÔNICA

Luz, Silvana ; Martins, Jhonny ; Sousa, Kênia ; Rocha, Edna ; Souza, Fábio

Enciclopédia Biosfera, 12/05/2017, Vol.14(26), pp.531-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18090583 ; E-ISSN: 23172606 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18677/EnciBio_2017B51

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel phase diagrams of aqueous two-phase systems based on tetrahydrofuran + carbohydrates + water: Equilibrium data and partitioning experiments

Sousa, Kênia M ; Maciel, Gustavo E.L.O ; Buarque, Filipe S ; Santos, Adriana J ; Marques, Maria N ; Cavalcanti, Eliane B ; Soares, Cleide Mara F ; Lima, Álvaro S

Fluid Phase Equilibria, 15 February 2017, Vol.433, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3812 ; E-ISSN: 1879-0224 ; DOI: 10.1016/j.fluid.2016.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Business Performer-Centered Design of User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Performer-Centered Design of User Interfaces

Sousa, Kênia ; Vanderdonckt, Jean; Hussmann, Heinrich (Editor) ; Meixner, Gerrit (Editor) ; Zuehlke, Detlef (Editor)

Studies in Computational Intelligence, Model-Driven Development of Advanced User Interfaces, pp.123-142

ISBN: 9783642145612 ; ISBN: 3642145612 ; E-ISBN: 9783642145629 ; E-ISBN: 3642145620 ; DOI: 10.1007/978-3-642-14562-9_7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudo viscosimétrico de prepolímeros uretânicos

Delpech, Marcia C ; Coutinho, Fernanda M. B ; Sousa, Kenia G. M ; Cruz, Rosângela C

Polímeros, 01 December 2007, Vol.17(4), pp.294-298

ISSN: 1678-5169 ; DOI: 10.1590/S0104-14282007000400008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Towards Method Engineering of Model-Driven User Interface Development
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Method Engineering of Model-Driven User Interface Development

Sousa, Kênia ; Mendonça, Hildeberto ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International Workshop, TAMODIA 2007, Toulouse, France, November 7-9, 2007. Proceedings, pp.112-125

ISBN: 9783540772217 ; ISBN: 3540772219 ; E-ISBN: 9783540772224 ; E-ISBN: 3540772227 ; DOI: 10.1007/978-3-540-77222-4_10

Toàn văn sẵn có

7
User Interface Development Life Cycle for Business-Driven Enterprise Applications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Development Life Cycle for Business-Driven Enterprise Applications

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Vanderdonckt, Jean; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_3

Toàn văn sẵn có

8
User Interface Development Life Cycle for Business-Driven Enterprise Applications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Development Life Cycle for Business-Driven Enterprise Applications

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Vanderdonckt, Jean; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Book Chapters  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. Portuguese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...