skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of heavy metals in acid mine drainage using artificial neural network from the Shur River of the Sarcheshmeh porphyry copper mine, Southeast Iran

Rooki, R. ; Doulati Ardejani, F. ; Aryafar, A. ; Bani Asadi, A.

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.64(5), pp.1303-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-0948-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of terminal velocity of solid spheres falling through Newtonian and non-Newtonian pseudoplastic power law fluid using artificial neural network

Rooki, R. ; Ardejani, F. Doulati ; Moradzadeh, A. ; Kelessidis, V. C. ; Nourozi, M.

International Journal of Mineral Processing, July 18, 2012, Vol.110-111, p.53(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-7516

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal pollution assessment using support vector machine in the Shur River, Sarcheshmeh copper mine, Iran

Aryafar, A. ; Gholami, R. ; Rooki, R. ; Doulati Ardejani, F.

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.67(4), pp.1191-1199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-012-1565-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of terminal velocity of solid spheres falling through Newtonian and non-Newtonian pseudoplastic power law fluid using artificial neural network

Rooki, R ; Doulati Ardejani, F ; Moradzadeh, A ; Kelessidis, V.C ; Nourozi, M

International Journal of Mineral Processing, 18 July 2012, Vol.110-111, pp.53-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-7516 ; E-ISSN: 1879-3525 ; DOI: 10.1016/j.minpro.2012.03.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rooki, R
  2. Doulati Ardejani, F
  3. Ardejani, Fd
  4. Nourozi, M
  5. Aryafar, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...