skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of different additives on the properties of sodium sulfate activated slag

Rashad, Alaa M

Construction and Building Materials, 15 March 2015, Vol.79, pp.379-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.01.022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An exploratory study on high-volume fly ash concrete incorporating silica fume subjected to thermal loads

Rashad, Alaa M

Journal of Cleaner Production, 15 January 2015, Vol.87, pp.735-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.09.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential use of phosphogypsum in alkali-activated fly ash under the effects of elevated temperatures and thermal shock cycles

Rashad, Alaa M

Journal of Cleaner Production, 15 January 2015, Vol.87, pp.717-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.09.080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphogypsum as a construction material

Rashad, Alaa M

Journal of Cleaner Production, 10 November 2017, Vol.166, pp.732-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.049

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An exploratory study on high-volume fly ash concrete incorporating silica fume subjected to thermal loads.(Report)

Rashad, Alaa M.

Journal of Cleaner Production, Jan 15, 2015, Vol.87, p.735(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential use of phosphogypsum in alkali-activated fly ash under the effects of elevated temperatures and thermal shock cycles

Rashad, Alaa M.

Journal of Cleaner Production, Jan 15, 2015, Vol.87, p.717(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of high-volume fly ash concrete blended with slag subjected to elevated temperatures

Rashad, Alaa M.

Journal of Cleaner Production, April 15, 2015, Vol.93, p.47(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycled cathode ray tube and liquid crystal display glass as fine aggregate replacement in cementitious materials.(Abstract)

Rashad, Alaa M.

Construction and Building Materials, Sept 15, 2015, Vol.93, p.1236(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Zn[O.sub.2], Zr[O.sub.2], [Cu.sub.2][O.sub.3], CuO, CaC[O.sub.3], SF, FA, cement and geothermal silica silica waste nanoparticles on properties of cementitious materials--a short guide for civil engineer

Rashad, Alaa M.

Construction and Building Materials, Nov, 2013, Vol.48, p.1120(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential use of silica fume coupled with slag in HVFA concrete exposed to elevated temperatures.(Report)(Author abstract)

Rashad, Alaa M.

Journal of Materials in Civil Engineering, 2015, Vol.27(11), p.4015019(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0899-1561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkali-activated metakaolin: a short guide for civil engineer--an overview.(Statistical data)(Abstract)

Rashad, Alaa M.

Construction and Building Materials, April, 2013, Vol.41, p.751(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metakaolin as cementitious material: history, scours, production and composition -- a comprehensive overview.(Abstract)

Rashad, Alaa M.

Construction and Building Materials, April, 2013, Vol.41, p.303(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive overview about the effect of nano-Si[O.sub.2] on some properties of traditional cementitious materials and alkali-activated fly ash.(Report)

Rashad, Alaa M.

Construction and Building Materials, Feb 15, 2014, Vol.52, p.437(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation on blast-furnace stag as fine aggregate in alkali-activated slag mortars subjected to elevated temperatures

Rashad, Alaa M ; Sadek, Dina M ; Hassan, Hassan A

Journal of Cleaner Production, 20 January 2016, Vol.112, pp.1086-1096 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.07.127

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive overview about the influence of different admixtures and additives on the properties of alkali-activated fly ash

Rashad, Alaa M.

Materials and Design, Jan, 2014, Vol.53, p.1005(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3069

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycled cathode ray tube and liquid crystal display glass as fine aggregate replacement in cementitious materials

Rashad, Alaa M

Construction and Building Materials, 15 September 2015, Vol.93, pp.1236-1248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.05.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possibility of Using Metakaolin as Thermal Insulation Material

Rashad, Alaa

International Journal of Thermophysics, 2017, Vol.38(8), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-928X ; E-ISSN: 1572-9567 ; DOI: 10.1007/s10765-017-2260-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An exploratory study on sodium sulfate activated slag modified with Portland cement

Rashad, Alaa

Materials and Structures, 2015, Vol.48(12), pp.4085-4095 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-5997 ; E-ISSN: 1871-6873 ; DOI: 10.1617/s11527-014-0468-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of ZnO2, ZrO2, Cu2O3, CuO, CaCO3, SF, FA, cement and geothermal silica waste nanoparticles on properties of cementitious materials – A short guide for Civil Engineer

Rashad, Alaa M

Construction and Building Materials, November 2013, Vol.48, pp.1120-1133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.083

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of quartz-powder on the properties of conventional cementitious materials and geopolymers

Rashad, Alaa M

Materials Science and Technology, 22 November 2018, Vol.34(17), pp.2043-2056 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0836 ; E-ISSN: 1743-2847 ; DOI: 10.1080/02670836.2018.1471435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (70)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (4)
 2. 2012đến2013  (19)
 3. 2014đến2015  (23)
 4. 2016đến2018  (16)
 5. Sau 2018  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rashad, Alaa M
 2. Rashad, A.M.
 3. Rashad, Am
 4. Rashad, Alaa
 5. Zeedan, Sayieda R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...