skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTIGATION OF MALIGNANT HYPERTHERMIA IN DENMARK AND SWEDEN

Ørding, H ; Ranklev, E ; Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, November 1984, Vol.56(11), pp.1183-1190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/56.11.1183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROCALORIMETRIC STUDIES IN MALIGNANT HYPERPYREXIA SUSCEPTIBLE INDIVIDUALS

Ranklev, E ; Monti, M ; Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, July 1985, Vol.57(10), pp.991-993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/57.10.991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STATIC V. DYNAMIC TESTS IN THE IN VITRO DIAGNOSIS OF MALIGNANT HYPERTHERMIA SUSCEPTIBILITY

Ranklev, E ; Fletcher, R ; Blomquist, S

British Journal of Anaesthesia, June 1986, Vol.58(6), pp.646-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/58.6.646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MALIGNANT HYPERTHERMIA SYNDROME IN AN ANXIOUS PATIENT

Fletcher, R ; Ranklev, E ; Olsson, A.-K ; Leander, S

British Journal of Anaesthesia, September 1981, Vol.53(9), pp.993-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/53.9.993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STEREOPHOTOGRAMMETRIC EVALUATION OF TRACHEAL VOLUMES IN THE RABBIT

Lindahl, S ; Ranklev, E ; Selvik, G ; Ekelund, L

British Journal of Anaesthesia, September 1982, Vol.54(9), pp.997-1002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/54.9.997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaesthetic management of the malignant hyperthermia susceptible parturient

Ranklev, E ; Fletcher, R

Canadian journal of anaesthesia = Journal canadien d'anesthesie, January 1987, Vol.34(1), pp.106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0832-610X ; PMID: 3829279 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (1)
 2. 1982đến1983  (1)
 3. 1984đến1984  (1)
 4. 1985đến1986  (2)
 5. Sau 1986  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ranklev, E.
 2. Fletcher, R.
 3. Ranklev
 4. Fletcher
 5. Leander, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...