skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternary ammonium compounds (QACs): A review on occurrence, fate and toxicity in the environment

Zhang, Chang ; Cui, Fang ; Zeng, Guang-Ming ; Jiang, Min ; Yang, Zhong-Zhu ; Yu, Zhi-Gang ; Zhu, Meng-Ying ; Shen, Liu-Qing

Science of the Total Environment, 15 June 2015, Vol.518-519, pp.352-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lethal cardiotoxicity from quaternary ammonium compounds contained in an unguarded household detergent at a psychiatric facility

Roncati, Luca ; Manenti, Antonio ; Roncati, Monica ; Vergari, Benedetto ; Maiorana, Antonio ; Barbolini, Giuseppe

Forensic Science International, September 2017, Vol.278, pp.e19-e23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738 ; E-ISSN: 1872-6283 ; DOI: 10.1016/j.forsciint.2017.07.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QuEChERS-based purification method coupled to ultrahigh performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC–MS/MS) to determine six quaternary ammonium compounds (QACs) in dairy products

Xian, Yanping ; Dong, Hao ; Wu, Yuluan ; Guo, Xindong ; Hou, Xiangchang ; Wang, Bin

Food Chemistry, 01 December 2016, Vol.212, pp.96-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.05.151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological evaluation of tetracationic compounds based on two 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane moieties connected by different linkers

Burakova, Ekaterina A ; Saranina, Irina V ; Tikunova, Nina V ; Nazarkina, Zhanna K ; Laktionov, Pavel P ; Karpinskaya, Lubov’ A ; Anikin, Vadim B ; Zarubaev, Vladimir V ; Silnikov, Vladimir N

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15 November 2016, Vol.24(22), pp.6012-6020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0896 ; E-ISSN: 1464-3391 ; DOI: 10.1016/j.bmc.2016.09.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of quaternary ammonium compounds in soils: Implications to the soil microbial activities

Sarkar, Binoy ; Megharaj, Mallavarapu ; Xi, Yunfei ; Krishnamurti, G.S.R ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 2010, Vol.184(1), pp.448-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.08.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cotton swabs supported in-situ assay for quaternary ammonium compounds residues in effluents and surfaces

Serra-Mora, P ; Muñoz-Ortuño, M ; Gallego-Prieto, P ; Verdú-Andrés, J ; Herráez-Hernández, R ; Campíns-Falcó, P

Food Control, February 2018, Vol.84, pp.419-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7135 ; E-ISSN: 1873-7129 ; DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.08.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of green fluorescent protein labeled non-tuberculous mycobacteria to evaluate the activity quaternary ammonium compound disinfectants and antibiotics

Cortesia, Claudia ; Bello, Teresita ; Lopez, Gustavo ; Franzblau, Scott ; Waard, Jacobus de ; Takiff, Howard

Brazilian Journal of Microbiology, 01 March 2017, Vol.48(1), pp.151-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, structure and in vitro antibacterial activities of new hybrid disinfectants quaternary ammonium compounds: Pyridinium and quinolinium stilbene benzenesulfonates

Chanawanno, Kullapa ; Chantrapromma, Suchada ; Anantapong, Theerasak ; Kanjana-Opas, Akkharawit ; Fun, Hoong-Kun

European Journal of Medicinal Chemistry, 2010, Vol.45(9), pp.4199-4208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0223-5234 ; E-ISSN: 1768-3254 ; DOI: 10.1016/j.ejmech.2010.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
季铵化合物对生物硝化的抑制效应研究 - Effects of Quaternary Ammonium Compounds (QACs) on Bio-nitrification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

季铵化合物对生物硝化的抑制效应研究 - Effects of Quaternary Ammonium Compounds (QACs) on Bio-nitrification

杜静轩 ; 李克勋 ; 刘东方 ; 孙洁 ; 张冲 ; DU Jing-xuan, LI Ke-xun, LIU Dong-fang, SUN Jie, ZHANG Chong

中国给水排水 - China Water & Wastewater, 2017, Vol.33(17), pp.103-106

ISSN: 1000-4602

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of some novel imidazole-based dicationic carbazolophanes as potential antibacterials

Rajakumar, Perumal ; Sekar, Karuppannan ; Shanmugaiah, Vellasamy ; Mathivanan, Narayanasamy

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2008, Vol.18(15), pp.4416-4419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; E-ISSN: 1464-3405 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2008.06.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of a quaternary ammonium compound against planktonic and sessile populations of different Legionella pneumophila strains

Kimiran-Erdem, Ayten ; Sanli-Yurudu, Nazmiye ; Cotuk, Aysin

Annals of Microbiology, 2007, Vol.57(1), pp.121-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1590-4261 ; E-ISSN: 1869-2044 ; DOI: 10.1007/BF03175060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silica-quaternary ammonium “Fixed-Quat” nanofilm coated fiberglass mesh for water disinfection and harmful algal blooms control

Diaz, Daniela ; Church, Jared ; Young, Mikaeel ; Kim, Keug Tae ; Park, Jungsu ; Hwang, Yun Bin ; Santra, Swadeshmukul ; Lee, Woo Hyoung

Journal of Environmental Sciences, August 2019, Vol.82, pp.213-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/j.jes.2019.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Portuguese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...