skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of biotechnology funding: An interview with venture capitalist Dennis Purcell. Interviewed by Elaine Musgrave

Purcell, Dennis

Clinical and translational science, October 2009, Vol.2(5), pp.320-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1752-8062 ; PMID: 20443914 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1752-8062.2009.00137.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TECHNIK, WODURCH FARBENBLINDE PERSONEN ZWISCHEN VERSCHIEDENEN FARBEN UNTERSCHEIDEN KÖNNEN

Jones, Peter ; Purcell, Dennis

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TECHNIKEN FÜR DIE DIAGNOSE UND UNTERSTÜTZUNG DES FARBSEHENS
TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC ET D'AIDE DE LA CHROMATOPSIE
TECHNIQUES FOR DIAGNOSING AND AIDING COLOR VISION

Jones, Peter, W., J ; Purcell, Dennis, W

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME UND VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES VIRTUELLEN FENSTERS
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CRÉATION DE FENÊTRE VIRTUELLE
SYSTEMS AND METHODS OF CREATING A VIRTUAL WINDOW

Jones, Peter, W., J ; Purcell, Dennis, W

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for creating full-color image in low light

Jones Peter W. J ; Cargill Ellen ; Purcell Dennis W

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME UND VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES VIRTUELLEN FENSTERS
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CRÉATION D'UNE FENÊTRE VIRTUELLE
SYSTEMS AND METHODS OF CREATING A VIRTUAL WINDOW

Jones, Peter, W. J ; Cargill, Ellen ; Purcell, Dennis, W

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME UND VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES VIRTUELLEN FENSTERS
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CRÉATION D'UNE FENÊTRE VIRTUELLE
SYSTEMS AND METHODS OF CREATING A VIRTUAL WINDOW

Jones, Peter, W. J ; Cargill, Ellen ; Purcell, Dennis, W

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIGITAL SECURITY CAMERA

Jones Peter W. J ; Cargill Ellen ; Purcell Dennis W

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for visually separating an object from its background, methods for detecting a camouflaged object against its background and detection apparatus embodying such methods

Jones Peter W. J ; Purcell Dennis W

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TECHNIQUE FOR ENABLING COLOR BLIND PERSONS TO DISTINGUISH BETWEEN VARIOUS COLORS

Jones Peter W. J ; Purcell Dennis W

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME UND VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES VIRTUELLEN FENSTERS
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CRÉATION DE FENÊTRE VIRTUELLE
SYSTEMS AND METHODS OF CREATING A VIRTUAL WINDOW

Jones, Peter, W., J ; Purcell, Dennis, W

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR CREATING FULL-COLOR IMAGE IN LOW LIGHT

Jones, Peter W.J ; Cargill, Ellen ; Purcell, Dennis W

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technique for enabling color blind persons to distinguish between various colors

Jones Peter W. J ; Purcell Dennis W

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME UND VERFAHREN ZUR BILDKORREKTUR IN EINEM MULTISENSORSYSTEM

Jones, Peter, W. L ; Purcell, Dennis, W ; Cargill, Ellen

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CORRECTION D'IMAGE DANS UN SYSTÈME MULTICAPTEUR
SYSTEMS AND METHODS FOR CORRECTING IMAGES IN A MULTI-SENSOR SYSTEM

Jones, Peter, W. L ; Purcell, Dennis, W ; Cargill, Ellen

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON FARBBILDERN AUS EINER ELEKTROOPTISCHEN MONOCHROM-EINRICHTUNG UNTER VERWENDUNG ZWEIER OPTISCHER KANÄLE UND SYSTEME, VORRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN IN BEZUG DARAUF

Jones, Peter, W., J ; Purcell, Dennis, W

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR CORRECTING IMAGES IN A MULTI-SENSOR SYSTEM

Jones Peter W. J ; Purcell Dennis W ; Cargill Ellen

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of creating a virtual window

Jones Peter W. J ; Purcell Dennis W

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR CREATING FULL-COLOR IMAGE IN LOW LIGHT

Jones Peter W.J ; Cargill Ellen ; Purcell Dennis W

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (3)
 2. 2002đến2005  (21)
 3. 2006đến2008  (17)
 4. 2009đến2012  (32)
 5. Sau 2012  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (74)
 2. French  (33)
 3. German  (24)
 4. Norwegian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Purcell, Dennis, W
 2. Purcell Dennis W
 3. Jones, Peter, W., J
 4. Jones Peter W. J
 5. Cargill, Ellen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...