skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POINT OF NO RETURN? PROSPECTS OF EMPIRE AFTER THE OTTOMAN DEFEAT IN THE BALKAN WARS (1912–13)

Öztan, Ramazan Hakkı

International Journal of Middle East Studies, 2018, Vol.50(1), pp.65-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743817000940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Review of 'The Last Ottoman Generation and the Making of the Modern Middle East'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of 'The Last Ottoman Generation and the Making of the Modern Middle East'

Öztan, Ramazan Hakki

Reviews in History, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17498155 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14296/RiH/2014/2231

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Oztan, Ramazan Hakki

Cultural Sociology of the Middle East, Asia, & Africa : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-4522-1845-8

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sufism

Oztan, Ramazan Hakki

Cultural Sociology of the Middle East, Asia, & Africa : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-4522-1845-8

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combating Religiously Based Terrorism

Oztan, Ramazan Hakki

Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror

ISBN: 978-1-59884-545-7

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt Air Flight 648 (1985)

Oztan, Ramazan Hakki

Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror

ISBN: 978-1-59884-545-7

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Muslim Revolt: A Journey Through Political Islam.(Book review)

Oztan, Ramazan Hakki

Digest of Middle East Studies, Spring, 2011, Vol.20(1), p.136(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-4367

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Umut UZER, An Intellectual History of Turkish Nationalism: Between Turkish Ethnicity and Islamic Identity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Umut UZER, An Intellectual History of Turkish Nationalism: Between Turkish Ethnicity and Islamic Identity

Öztan, Ramazan Hakkı

Uluslararası İlişkiler Dergisi, 10/20/2016, Vol.13(51), pp.127-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7310 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33458/uidergisi.463079

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Reformers in Iran and Turkey: The Paradox of Moderation – By Güneş Murat Tezcür

Oztan, Ramazan Hakki

Digest of Middle East Studies, May 2013, Vol.22(1), pp.160-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-4367 ; E-ISSN: 1949-3606 ; DOI: 10.1111/j.1949-3606.2012.00162.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Memory in Lebanon.(Book review)

Oztan, Ramazan Hakki

Middle East Policy, Fall, 2010, Vol.17(3), p.185(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Ascendance and British Retreat in the Persian Gulf Region.(Book review)

Oztan, Ramazan Hakki

Insight Turkey, Spring, 2010, Vol.12(2), p.261(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-177X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intellectual history of Turkish nationalism: between Turkish ethnicity and Islamic identity.(Book review)

Uzer, Umut ; Oztan, Ramazan Hakki

Uluslararasi Iliskiler / International Relations, 2016, Vol.13(51), p.127(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7310

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Oztan, Ramazan Hakki ; Sanni, Amidu Olalekan

Journal of Muslim Minority Affairs, 01 December 2010, Vol.30(4), p.585-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2004 ; E-ISSN: 1469-9591 ; DOI: 10.1080/13602004.2010.533459

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (4)
 4. 2013đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Turkish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oztan, Ramazan Hakki
 2. Öztan, Ramazan
 3. Öztan, R.H.
 4. Öztan, Ramazan Hakki
 5. Oztan, Ramazan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...