skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The story of abortion: issues, controversies and a case for the review of the Nigerian national abortion laws

Omo-Aghoja, L O ; Omo-Aghoja, V W ; Feyi-Waboso, P ; Onowhakpor, E A

East African journal of public health, December 2010, Vol.7(4), pp.323-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0856-8960 ; PMID: 22066329 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antenatal determinants of oro-facial clefts in Southern Nigeria

Omo-Aghoja, V W ; Omo-Aghoja, L O ; Ugboko, V I ; Obuekwe, O N ; Saheeb, B D O ; Feyi-Waboso, P ; Onowhakpor, A

African health sciences, March 2010, Vol.10(1), pp.31-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-0503 ; PMID: 20811522 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and attitudes of a rural community to abortion in the Niger-delta region of Nigeria

Omo-Aghoja, L O ; Omo-Aghoja, V W ; Okonofua, F E ; Aghedo, O ; Umueri, C ; Otayohwo, R ; Feyi-Waboso, P ; Esume, C O

Nigerian journal of clinical practice, December 2009, Vol.12(4), pp.443-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1119-3077 ; PMID: 20329689 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the knowledge, practice and perceptions of contraception in rural southern Nigeria

Omo-Aghoja, L O ; Omo-Aghoja, V W ; Aghoja, C O ; Okonofua, F E ; Aghedo, O ; Umueri, C ; Otayohwo, R ; Feyi-Waboso, P ; Onowhakpor, E A ; Inikori, K A

Ghana medical journal, September 2009, Vol.43(3), pp.115-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-9560 ; PMID: 20126323 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Omo-Aghoja, V.W.
  2. Feyi-Waboso, P.
  3. Omo-Aghoja, L.O.
  4. Feyi-Waboso
  5. Aghedo, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...