skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42.748  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging policy silos to boost trust online

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 08 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/42b03ed1-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productive economies, inclusive societies

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 13 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/b2cf97a4-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tapping Latin America’s young potential

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 20 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/5d8bd94c-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korea’s young students excel

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 06 April 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/20ab12c9-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making mathematics accessible to all

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 17 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/c1059023-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buying into e-commerce

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 27 April 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/bfa17380-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country notes

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Journal on Budgeting, 22 August 2011, Vol.11(2), pp.69-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1608-7143 ; E-ISSN: 1681-2336 ; DOI: 10.1787/budget-11-5kg869h4t8lx

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better policies for agriculture

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 21 February 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/d44feabe-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ocean’s new frontier

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 14 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/9367a2df-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plea bargaining: settlement of cartel cases

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Journal: Competition Law and Policy, 21 June 2011, Vol.11(2), pp.107-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1560-7771 ; E-ISSN: 1609-7521 ; DOI: 10.1787/clp-11-5kg9qgf2cp9s

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition and efficient usage of payment cards

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Journal: Competition Law and Policy, 22 June 2011, Vol.11(3), pp.7-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1560-7771 ; E-ISSN: 1609-7521 ; DOI: 10.1787/clp-11-5kg9q0zk74vb

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women graduates

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 06 April 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/768e74b3-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green financing: Challenges and opportunities in the transition to a clean and climate-resilient economy

OECD (Corporate Author)

OECD Journal: Financial Market Trends, 10 March 2017, pp.63-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-2864 ; E-ISSN: 1995-2872 ; DOI: 10.1787/fmt-2016-5jg0097l3qhl

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon finance in Africa

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Journal: General Papers, 18 April 2012, Vol.2010(4), pp.143-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-2821 ; E-ISSN: 1995-283X ; DOI: 10.1787/gen_papers-2010-5k9bdtsvdgmx

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

It's a gig, but is it a job?

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 18 February 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/132b27ed-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From a green jewel, a green economy

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 31 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/4e7855b1-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The innovation wave

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 21 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/56c18f67-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland's global workforce

Macdonald, Claire;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 27 April 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/00759720-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's urban-rural divide

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 17 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/9678ec76-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greening France

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Observer, 14 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-7054 ; E-ISSN: 1561-5529 ; DOI: 10.1787/b2f6b4b7-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42.748  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (292)
 2. Toàn văn trực tuyến (29.132)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (217)
 2. 1972đến1982  (311)
 3. 1983đến1993  (510)
 4. 1994đến2005  (4.217)
 5. Sau 2005  (37.492)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40.471)
 2. Spanish  (1.356)
 3. French  (313)
 4. Portuguese  (223)
 5. German  (214)
 6. Russian  (97)
 7. Italian  (85)
 8. Korean  (72)
 9. Chinese  (58)
 10. Japanese  (20)
 11. Polish  (15)
 12. Hungarian  (14)
 13. Arabic  (14)
 14. Turkish  (11)
 15. Slovak  (9)
 16. Serbo-Croatian  (8)
 17. Greek  (7)
 18. Czech  (6)
 19. Finnish  (6)
 20. Dutch  (5)
 21. Ukrainian  (5)
 22. Norwegian  (3)
 23. Danish  (3)
 24. Romanian  (2)
 25. Hebrew  (2)
 26. Lithuanian  (1)
 27. Icelandic  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oecd
 2. Organisation for Economic Co-Operation and Development
 3. OECD Publishing
 4. Publishing, Oecd
 5. 経済協力開発機構

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...