skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the friendly skies; Investigating information exchange among Twitter users about airlines

Nirupama Dharmavaram Sreenivasan ; Chei Sian Lee ; Dion Hoe-Lian Goh

Program: electronic library and information systems, 2012, Vol.46(1), p.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Chei
  2. Dion Hoe-Lian Goh
  3. Nirupama Dharmavaram Sreenivasan
  4. Sreenivasan, N.D.
  5. Sian Lee, Chei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...