skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting What You Want: Positive Inducements in International Relations

Nincic, Miroslav

International Security, 2010, Vol.35(1), pp.138-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: 10.1162/ISEC_a_00006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Transboundary Water Conflicts

Nincic, Miroslav ; Weiss, Matthew

Political Science Quarterly, December 2016, Vol.131(4), pp.717-748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/polq.12531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sources of Patriotism: Survey and Experimental Evidence

Nincic, Miroslav ; Ramos, Jennifer M.

Foreign Policy Analysis, Oct, 2012, Vol.8, p.373(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-8586

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Torture in the Public Mind

Nincic, Miroslav ; Ramos, Jennifer

International Studies Perspectives, August 2011, Vol.12(3), pp.231-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-3577 ; E-ISSN: 1528-3585 ; DOI: 10.1111/j.1528-3585.2011.00429.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Gender, and War

Nincic, Miroslav ; Nincic, Donna J

Journal of Peace Research, September 2002, Vol.39(5), pp.547-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039005003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sensible Public: New Perspectives on Popular Opinion and Foreign Policy

Nincic, Miroslav

Journal of Conflict Resolution, December 1992, Vol.36(4), pp.772-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002792036004008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Soviet policy and the electoral connection. (how foreign policy shapes campaign strategy)

Nincic, Miroslav

World Politics, April, 1990, Vol.42(3), p.370(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sources of Patriotism: Survey and Experimental Evidence

Nincic, Miroslav ; Ramos, Jennifer M.

Foreign Policy Analysis, October 2012, Vol.8(4), pp.373-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-8586 ; E-ISSN: 1743-8594 ; DOI: 10.1111/j.1743-8594.2011.00175.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, June 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideological structure and foreign policy preferences

Nincic, Miroslav ; Ramos, Jennifer M

Journal of Political Ideologies, 01 June 2010, Vol.15(2), pp.119-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9317 ; E-ISSN: 1469-9613 ; DOI: 10.1080/13569317.2010.482368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States, the Soviet Union, and the politics of opposites

Nincic, Miroslav

World Politics, July, 1988, Vol.40(4), p.452(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Positive incentives, positive results?: Rethinking US counterproliferation policy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive incentives, positive results?: Rethinking US counterproliferation policy

Nincic, Miroslav

Sanctions, Statecraft, and Nuclear Proliferation

ISBN: 9781107010444 ; ISBN: 9780521281188 ; ISBN: 1107010446 ; ISBN: 0521281180

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Policy and the Evaluation of Presidential Candidates

Nincic, Miroslav ; Hinckley, Barbara

Journal of Conflict Resolution, June 1991, Vol.35(2), pp.333-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002791035002009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Public and the Soviet Union: The Domestic Context of Discontent

Nincic, Miroslav

Journal of Peace Research, December 1985, Vol.22(4), pp.345-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338502200406

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital, labor and the spoils of war

Nincic, Miroslav

Journal of peace research, 1980, Vol.17, no.2, pp.103-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American public and the Soviet Union ; the domestic context of discontent

Nincic, Miroslav

Journal of peace research, 1985, Vol. 22, no. 4, pp.345-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding International Conflict: Some Theoretical Gaps

Nincic, Miroslav

Journal of Peace Research, March 1982, Vol.19(1), pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338201900105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding international conflict ; some theoretical gaps

Nincic, Miroslav

Journal of peace research, 1982, Vol.19, no.1, pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital, Labor, and the Spoils of War

Nincic, Miroslav

Journal of Peace Research, June 1980, Vol.17(2), pp.103-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338001700202

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluctuations in Soviet Defense Spending: A Research Note

Nincic, Miroslav

Journal of Conflict Resolution, December 1983, Vol.27(4), pp.648-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002783027004005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (18)
 2. 1982đến1987  (20)
 3. 1988đến1994  (16)
 4. 1995đến2003  (11)
 5. Sau 2003  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (69)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nincic, Miroslav
 2. Nincic, M.
 3. Miroslav Nincic
 4. Russett, Bruce
 5. Ramos, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...