skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học chủ đề đường tròn, Hình học 9: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học chủ đề đường tròn, Hình học 9: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Đặng, Văn Biểu; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

05050002687; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47934

Truy cập trực tuyến

2
Ứng dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học phần Hình học giải tích trong không gian: chương trình Toán lớp 12 (Ban cơ bản): Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học phần Hình học giải tích trong không gian: chương trình Toán lớp 12 (Ban cơ bản): Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

Phạm, Văn Phi; Nguyễn, Chí Thành , người hướng dẫn

00050001901; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48222

Truy cập trực tuyến

3
Sử dụng phần mềm CABRI 3D trong dạy học hình học không gian lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm CABRI 3D trong dạy học hình học không gian lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Nguyễn, Thành Sơn; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050000367; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48500

Truy cập trực tuyến

4
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải toán giới hạn trong chương trình toán trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Đỗ, Khắc Chung; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050001249; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48372

Truy cập trực tuyến

5
Sử dụng phần mềm cabri 3D trong dạy học nội dung dựng hình không gian" chương trình Hình học lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm cabri 3D trong dạy học nội dung dựng hình không gian" chương trình Hình học lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

Đặng, Thị Thu Vân; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

V_L0_02237; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48633

Truy cập trực tuyến

6
Sử dụng phần mềm cabri II plus trong dạy học lượng giác ở trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm cabri II plus trong dạy học lượng giác ở trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10

Lê, Thị Xuân; Nguyễn, Chí Thành, Người hướng dẫn

V_L0_01705; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48663

Truy cập trực tuyến

7
Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học nội dung Quỹ tích" chương trình hình học lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học nội dung Quỹ tích" chương trình hình học lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

Trần, Tăng Hữu; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

V_L0_02187; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48642

Truy cập trực tuyến

8
Vận dụng lí thuyết kiến tạo và sử dụng phần mềm Maple trong dạy học chương trình nguyên hàm, tích phân và ứng dụng " lớp 12 trung học phổ thông (ban cơ bản) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng lí thuyết kiến tạo và sử dụng phần mềm Maple trong dạy học chương trình nguyên hàm, tích phân và ứng dụng " lớp 12 trung học phổ thông (ban cơ bản) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

Đoàn, Khắc Phương; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050000603; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48481

Truy cập trực tuyến

9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học" theo phương thức đào tạo tín chỉ : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học" theo phương thức đào tạo tín chỉ : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

Hoàng, Thị Hòa; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050001805; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48249

Truy cập trực tuyến

10
Sử dụng phần mềm Casyopee trong dạy học nội dung hàm số, chương trình giải tích lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm Casyopee trong dạy học nội dung hàm số, chương trình giải tích lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Nguyễn, Thị Hường; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050000368; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48499

Truy cập trực tuyến

11
Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường trung học phổ thông: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường trung học phổ thông: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Lê, Thị Bích Xuyên; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

05050001789; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49769

Truy cập trực tuyến

12
Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Đỗ, Thị Thanh Xuân; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050001738; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48296

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu việc sử dụng phần mềm cabri 3D của giáo viên trong giảng dạy hình học không gian chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc lớp 11 trung học phổ thông (ban nâng cao) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu việc sử dụng phần mềm cabri 3D của giáo viên trong giảng dạy hình học không gian chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc lớp 11 trung học phổ thông (ban nâng cao) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Hoàng, Thúy Nguyên; Nguyễn, Chí Thành , người hướng dẫn

00050000413; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48493

Truy cập trực tuyến

14
Sử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng" chương trình giải tích lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng" chương trình giải tích lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

Nguyễn, Hồng Hoằng; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

V_L0_02186; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48085

Truy cập trực tuyến

15
Ứng dụng phần mềm cabri 3D trong dạy học định lí hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng phần mềm cabri 3D trong dạy học định lí hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Đỗ, Thị Quỳnh Giao; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

V_L0_02179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48645

Truy cập trực tuyến

16
Sử dụng phần mềm Cabri II Plus trong dạy học định lí hình học lớp 7 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm Cabri II Plus trong dạy học định lí hình học lớp 7 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Trịnh, Thị Thanh Thùy; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050001448; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48350

Truy cập trực tuyến

17
Ứng dụng phầm mềm CABRI 3D trong dạy học bài toán tìm thiết diện theo quan điểm kiến tạo : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng phầm mềm CABRI 3D trong dạy học bài toán tìm thiết diện theo quan điểm kiến tạo : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Ngô, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Chí Thành , người hướng dẫn

00050001255; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48368

Truy cập trực tuyến

18
Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường trung học phổ thông: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng của đạo hàm ở trường trung học phổ thông: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Lê, Thị Bích Xuyên; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

05050001789; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49880

Truy cập trực tuyến

19
Sử dụng phần mềm Cabri II plus theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán phần phép đối xứng trục và phép vị tự" lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm Cabri II plus theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán phần phép đối xứng trục và phép vị tự" lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

Nguyễn, Đức Thắng; Nguyễn, Chí Thành, Người hướng dẫn

V_L0_01707; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48661

Truy cập trực tuyến

20
Vận dụng lý thuyết tình huống trong dạy học một số nội dung của chương trình hình học lớp 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng lý thuyết tình huống trong dạy học một số nội dung của chương trình hình học lớp 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Nguyễn, Thị Tâm; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

V_L0_02185; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48643

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...