skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ernest Chausson: The Composer's Life and Works

Newman, William S

Journal of Research in Music Education, April 1956, Vol.4(1), pp.64-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4294 ; E-ISSN: 1945-0095 ; DOI: 10.1177/002242945600400114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Beethoven mystique in Romantic art, literature, and music. (initiated by Bettina von Arnim's recollections of Ludwig van Beethoven)

Newman, William S.

Musical Quarterly, Summer, 1983, Vol.69, p.354(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

3
Reviews of Books
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books

Newman, William S.

The Musical Quarterly, 1982, Vol.LXVIII(1), pp.133-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LXVIII.1.133

Toàn văn sẵn có

4
Beethoven's Fingerings as Interpretive Clues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beethoven's Fingerings as Interpretive Clues

Newman, William S.

The Journal of Musicology, 04/1982, Vol.1(2), pp.171-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02779269 ; E-ISSN: 15338347 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/763595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Yet Another Major Beethoven Forgery by Schindler?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yet Another Major Beethoven Forgery by Schindler?

Newman, William S.

The Journal of Musicology, 10/1984, Vol.3(4), pp.397-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02779269 ; E-ISSN: 15338347 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/763588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Beethoven Mystique in Romantic Art, Literature, and Music
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Beethoven Mystique in Romantic Art, Literature, and Music

Newman, William S.

The Musical Quarterly, 1983, Vol.LXIX(3), pp.354-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LXIX.3.354

Toàn văn sẵn có

7
The Keyboard Sonatas of Benedetto Marcello
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Keyboard Sonatas of Benedetto Marcello

Newman, William S.

Acta Musicologica, 01/1957, Vol.29(1), p.28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00016241 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/931596

Toàn văn sẵn có

8
CONCERNING THE ACCOMPANIED CLAVIER SONATA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONCERNING THE ACCOMPANIED CLAVIER SONATA

Newman, William S.

The Musical Quarterly, 1947, Vol.XXXIII(3), pp.327-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XXXIII.3.327

Toàn văn sẵn có

9
The Baroque Concerto Arthur Hutchings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Baroque Concerto Arthur Hutchings

Newman, William S.

Journal of the American Musicological Society, 07/1962, Vol.15(2), pp.228-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030139 ; E-ISSN: 15473848 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/829653

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
SECOND AND ONE-HALF THOUGHTS ON THE PERFORMANCE OF BEETHOVEN'S TRILLS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SECOND AND ONE-HALF THOUGHTS ON THE PERFORMANCE OF BEETHOVEN'S TRILLS

Newman, William S.

The Musical Quarterly, 1978, Vol.LXIV(1), pp.98-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LXIV.1.98

Toàn văn sẵn có

11
Glen Haydon (1896-1966)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glen Haydon (1896-1966)

Newman, William S.

Journal of the American Musicological Society, 10/1966, Vol.19(3), pp.432-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030139 ; E-ISSN: 15473848 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/830438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
[Letter from William S. Newman]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Letter from William S. Newman]

Newman, William S.

Journal of the American Musicological Society, 10/1967, Vol.20(3), pp.513-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jams.1967.20.3.03a00230

Toàn văn sẵn có

13
[Letter from William S. Newman]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Letter from William S. Newman]

Newman, William S.

Journal of the American Musicological Society, 04/1963, Vol.16(1), pp.110-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jams.1963.16.1.03a00170

Toàn văn sẵn có

14
The Performance of Beethoven's Trills
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Performance of Beethoven's Trills

Newman, William S.

Journal of the American Musicological Society, 10/1976, Vol.29(3), pp.439-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030139 ; E-ISSN: 15473848 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/830969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
[Letter from William S. Newman]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Letter from William S. Newman]

Newman, William S.

Journal of the American Musicological Society, 07/1971, Vol.24(2), pp.326-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jams.1971.24.2.03a00200

Toàn văn sẵn có

16
EMANUEL BACH'S AUTOBIOGRAPHY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMANUEL BACH'S AUTOBIOGRAPHY

Newman, William S.

The Musical Quarterly, 1965, Vol.LI(2), pp.363-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LI.2.363

Toàn văn sẵn có

17
KIRNBERGER'S METHOD FOR TOSSING OFF SONATAS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KIRNBERGER'S METHOD FOR TOSSING OFF SONATAS

Newman, William S.

The Musical Quarterly, 1961, Vol.XLVII(4), pp.517-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XLVII.4.517

Toàn văn sẵn có

18
RAVENSCROFT AND CORELLI 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAVENSCROFT AND CORELLI 1

Newman, William S.

Music and Letters, 1957, Vol.XXXVIII(4), pp.369-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4224 ; E-ISSN: 1477-4631 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ml/XXXVIII.4.369

Toàn văn sẵn có

19
Musical Form as a Generative Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical Form as a Generative Process

Newman, William S.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 03/1954, Vol.12(3), p.301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/426973

Toàn văn sẵn có

20
REVIEWS OF RECORDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS OF RECORDS

Newman, William S.

The Musical Quarterly, 1964, Vol.L(1), pp.130-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/L.1.130

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (125)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (50)
 2. 1957đến1963  (25)
 3. 1964đến1970  (31)
 4. 1971đến1978  (23)
 5. Sau 1978  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (77)
 2. Bài báo  (63)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (134)
 2. French  (2)
 3. Dutch  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...