skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining learning preferences in Web-based instruction: Holists vs. Serialists.(Report)

Clewley, Natalie ; Chen, Sherry Y. ; Liu, Xiaohui

Educational Technology & Society, Oct, 2011, Vol.14(4), p.266(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1436-4522

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive styles and search engine preferences; Field dependence/independence vs holism/serialism

Natalie Clewley ; Sherry Y. Chen ; Xiaohui Liu

Journal of Documentation, 2010, Vol.66(4), p.585-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411011052966

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the credibility of internet shopping in the UK

Natalie Clewley ; Sherry Y. Chen ; Xiaohui Liu

Online Information Review, 2009, Vol.33(4), p.805-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520910985738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Personhood Research Landscape

Gaynor Bagnall ; Chris Bevan ; Pam Briggs ; Mike Chantler ; Natalie Clewley ; Elaine Farrow ; Garry Graham ; Audrey Guinchard ; Hazel Hall ; Tracy Harwood ; Andrew Hoskins ; Andy Hudson-Smith ; Amelia Jupit ; Nadja Kanellopoulou ; Shaun Lawson ; Mark Levine ; Panos Louvieris ; Sophia Lycouris ; Sarah Martindale ; Thomas Methven ; Nicola Osborne ; Stefano Padilla ; Lydia Plowman ; Calvin Taylor ; Len Tiu Wright ; Gillian Youngs

DOI: 10.13140/RG.2.1.2125.5444

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Personhood Research Landscape (Impact)

Gaynor Bagnall ; Chris Bevan ; Pam Briggs ; Mike Chantler ; Natalie Clewley ; Elaine Farrow ; Garry Graham ; Audrey Guinchard ; Hazel Hall ; Tracy Harwood ; Andrew Hoskins ; Andy Hudson-Smith ; Amelia Jupit ; Nadja Kanellopoulou ; Shaun Lawson ; Mark Levine ; Panos Louvieris ; Sophia Lycouris ; Sarah Martindale ; Thomas Methven ; Nicola Osborne ; Stefano Padilla ; Lydia Plowman ; Calvin Taylor ; Len Tiu Wright ; Gillian Youngs

DOI: 10.13140/RG.2.1.1601.2566

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Natalie Clewley
  2. Clewley, N
  3. Sherry Y. Chen
  4. Xiaohui Liu
  5. Chen, Sherry Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...