skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 15 July 2011, Vol.57(2), pp.378-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.03.080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic segmentation, internal classification, and follow-up of optic pathway gliomas in MRI

Weizman, L ; Ben Sira, L ; Joskowicz, L ; Constantini, S ; Precel, R ; Shofty, B ; Ben Bashat, D

Medical Image Analysis, January 2012, Vol.16(1), pp.177-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; E-ISSN: 1361-8423 ; DOI: 10.1016/j.media.2011.07.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Glioma Segmentation Method Using CoTraining and Superpixel-Based Spatial and Clinical Constraints

Zhan, Tianming ; Shen, Fangqing ; Hong, Xunning ; Wang, Xihu ; Chen, Yunjie ; Lu, Zhenyu ; Yang, Guowei

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.57113-57122 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2873674

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ischemic stroke segmentation in multi-sequence MRI by symmetry determined superpixel based hierarchical clustering

Vupputuri, Anusha ; Ashwal, Stephen ; Tsao, Bryan ; Ghosh, Nirmalya

Computers in Biology and Medicine, January 2020, Vol.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; E-ISSN: 1879-0534 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2019.103536

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-driven feature learning and integration method for breast cancer diagnosis on multi-sequence MRI

Feng, Hongwei ; Cao, Jiaqi ; Wang, Hongyu ; Xie, Yilin ; Yang, Di ; Feng, Jun ; Chen, Baoying

Magnetic Resonance Imaging, June 2020, Vol.69, pp.40-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-725X ; E-ISSN: 1873-5894 ; DOI: 10.1016/j.mri.2020.03.001

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas
  2. Clatz, Olivier
  3. Joskowicz, L
  4. Constantini, S
  5. Wang, Xihu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...