skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995

Frey, Hugo

E-ISBN 9781782383659 ; E-ISBN 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Bonza French Cinema 1980-2005 collection
Material Type:
Cơ sở dữ liệu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonza French Cinema 1980-2005 collection

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945–1995 by Hugo Frey (review)

Sarnecki, Judith

Film & History: An Interdisciplinary Journal, 2016, Vol.46(2), pp.84-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3695 ; E-ISSN: 1548-9922

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...