skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I played games as there was nothing else to do"

Hoe-Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 23 November 2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access control for secure information sharing in smart content spaces

Greaves, Brian ; Coetzee, Marijke

Journal of Information Security and Applications, June 2017, Vol.34, pp.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-2126 ; DOI: 10.1016/j.jisa.2016.12.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile content contribution and retrieval: An exploratory study using the uses and gratifications paradigm

Chua, Alton Y.K ; Goh, Dion Hoe-Lian ; Lee, Chei Sian

Information Processing and Management, 2012, Vol.48(1), pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2011.04.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, CS
  2. Goh, Dhl
  3. Low, Guanghao
  4. Dion Hoe-Lian Goh
  5. Chua, Alton Y.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...