skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I played games as there was nothing else to do"

Hoe-Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 23 November 2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Overhead Smooth Mobile Content Sharing Using Content Centric Networking (CCN)

Lee, Jihoon ; Jeon, Seungwoo

IEICE Transactions on Communications, 2011, Vol.E94-B(10), pp.2751-2754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E94.B.2751

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access control for secure information sharing in smart content spaces

Greaves, Brian ; Coetzee, Marijke

Journal of Information Security and Applications, June 2017, Vol.34, pp.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-2126 ; DOI: 10.1016/j.jisa.2016.12.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile content contribution and retrieval: An exploratory study using the uses and gratifications paradigm

Chua, Alton Y.K ; Goh, Dion Hoe-Lian ; Lee, Chei Sian

Information Processing and Management, 2012, Vol.48(1), pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2011.04.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the usability of a mobile content sharing game

Chua, Alton ; Lee, Chei ; Goh, Dion ; Tan, Keng ; Anthony, Nguyen

Proceedings of the 2010 ACM Symposium on applied computing, 22 March 2010, pp.597-598

ISBN: 9781605586397 ; ISBN: 1605586390 ; DOI: 10.1145/1774088.1774212

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MobileHCI'10 workshop summary: social mobile web

Church, Karen ; Pujol, Josep ; Smyth, Barry ; Contractor, Noshir

Proceedings of the 12th international conference on human computer interaction with mobile devices and services, 07 September 2010, pp.509-512

ISBN: 9781605588353 ; ISBN: 1605588350 ; DOI: 10.1145/1851600.1851730

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Chei
  2. Goh, Dion
  3. Chua, A.Y.K.
  4. Lee, CS
  5. Chua, Alton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...