skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report

Ducasse, Stéphane ; Girba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas

Software & Systems Modeling, 2009, Vol.8(1), pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0081-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using smalltalk as a reflective executable meta-language

Ducasse, Stéphane ; Gîrba, Tudor

Proceedings of the 9th international conference on model driven engineering languages and systems, 01 October 2006, pp.604-618

ISBN: 3540457720 ; ISBN: 9783540457725 ; DOI: 10.1007/11880240_42

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ducasse, Stéphane
  2. Gîrba, Tudor
  3. Girba, Tudor
  4. Renggli, Lukas
  5. Ducasse, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...