skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Educational Hopes, Documented Dreams: Guatemalan and Salvadoran Immigrants' Legality and Educational Prospects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Hopes, Documented Dreams: Guatemalan and Salvadoran Immigrants' Legality and Educational Prospects

Menjivar, C.

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 11/01/2008, Vol.620(1), pp.177-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002716208323020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Sinopsis del g&#233;nero Meliosma (Sabiaceae) en El Salvador<br>A synopsis of the genus <i>Meliosma</i> (Sabiaceae) in El Salvador
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinopsis del género Meliosma (Sabiaceae) en El Salvador
A synopsis of the genus Meliosma (Sabiaceae) in El Salvador

Menjívar C., Jenny ; Cerén, Gabriel

Anales del Jardín Botánico de Madrid, 12/30/2008, Vol.65(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0211-1322 ; E-ISSN: 1988-3196 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3989/ajbm.2008.v65.i2.301

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinopsis del género Meliosma (Sabiaceae) en El Salvador

Menjívar C., Jenny ; Cerén, Gabriel

Anales del Jardín Botánico de Madrid (1979), 01 December 2008, Vol.65(2), pp.389-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0211-1322 ; E-ISSN: 1988-3196

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Violence Against Latina Immigrants: Citizenship, Inequality, and Community By Roberta Villalon New York University Press. 2010. 206 pages. $23 paper
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence Against Latina Immigrants: Citizenship, Inequality, and Community By Roberta Villalon New York University Press. 2010. 206 pages. $23 paper

Menjivar, C.

Social Forces, 06/01/2015, Vol.93(4), pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/sf/sot016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles By Ivan Light Russell Sage Foundation. 2006. 272 pages. $35 cloth
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles By Ivan Light Russell Sage Foundation. 2006. 272 pages. $35 cloth

Menjivar, C.

Social Forces, 12/01/2008, Vol.87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sof.0.0137

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
God's Heart Has No Borders: How Religious Activists are Working for Immigrant Rights
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

God's Heart Has No Borders: How Religious Activists are Working for Immigrant Rights

Menjivar, C.

Journal of Church and State, 01/01/2009, Vol.51(1), pp.159-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jcs/csp029

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjivar, C
  2. Menjívar, Cecilia
  3. Menjivar, Cecilia
  4. C. Menjivar
  5. Menjívar C., Jenny

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...