skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage

Mazyrin, Vladimir M.

p. 87-106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4705

Truy cập trực tuyến

2
Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage

Mazyrin, Vladimir M.

Mazyrin, V. M. (2013). Economic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation Stage. VNU Journal of Economics and Business, 29(2), 87-106; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4700

Truy cập trực tuyến

3
Economic Modernization in Vietnam - From Industrialization to Innovation Stage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Modernization in Vietnam - From Industrialization to Innovation Stage

Mazyrin, Vladimir M.

Mazyrin, V. M. (2013). Economic Modernization in Vietnam - From Industrialization to Innovation Stage. VNU Journal of Economics and Business, Vol. 29, No. 2, p. 87-106; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14066

Truy cập trực tuyến

4
Economic Modernization in Vietnam: from Industrialization to Innovation Stage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Modernization in Vietnam: from Industrialization to Innovation Stage

Mazyrin, Vladimir M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20669

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mazyrin, Vladimir M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...