skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 544  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report of the Japan–Korea Joint Session, “Mega-event and the City,”in the 34th Japan Association for Urban Sociology Annual Meeting, 2016
メガイベントと都市

丸山, 真央 ; Maruyama, Masao

The Annals of Japan Association for Urban Sociology, 2017, Vol.2017(35), pp.97-102

ISSN: 1341-4585 ; DOI: 10.5637/jpasurban.2017.97

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuga Katsunan. L’homme et sa pensée

Maruyama, Masao

Cipango, 30 October 2013

ISSN: 1164-5857 ; E-ISSN: 2260-7706 ; DOI: 10.4000/cipango.1987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-Regional Disparity and the Possibility of Inter-Regional Solidarity: Reconsidering the Heisei Municipal Mergers
地域間格差と地域間連帯の可能性

丸山, 真央 ; Maruyama, Masao

学術の動向, 2017, Vol.22(10), pp.10_72-10_77

ISSN: 1342-3363 ; DOI: 10.5363/tits.22.10_72

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
&#22269;&#23478;&#12398;&#12522;&#12473;&#12465;&#12540;&#12522;&#12531;&#12464;&#12392;&#37117;&#24066;&#12398;&#12460;&#12496;&#12490;&#12531;&#12473;<br>State Rescaling and Urban Governance in Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国家のリスケーリングと都市のガバナンス
State Rescaling and Urban Governance in Japan

Maruyama, Masao

Japanese Sociological Review, 2012, Vol.62(4), pp.476-488

ISSN: 0021-5414 ; E-ISSN: 1884-2755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4057/jsr.62.476

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

藤井和佐・杉本久未子編著『成熟地方都市の形成─丹波篠山にみる「地域力」』

丸山, 真央 ; Maruyama, Masao

村落社会研究ジャーナル, 2017, Vol.23(2), pp.47-48

ISSN: 1882-4560 ; DOI: 10.9747/jars.23.2_47

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tokyo's Urban Restructuring in the Era of Neoliberalism: A Review
ネオリベラリズムの時代における東京の都市リストラクチュアリング研究に向けて

丸山, 真央 ; Maruyama, Masao

The Annals of Japan Association for Urban Sociology, 2010, Vol.2010(28), pp.219-235

ISSN: 1341-4585 ; DOI: 10.5637/jpasurban.2010.219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAILER DETACHABLY MOUNTED WITH CARGO STORAGE BODY

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

多用途爪整形具
MULTIPURPOSE NAIL SHAPER

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

爪矯正具
NAIL CORRECTION TOOL

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

箱型荷台の荷室構造
CARGO ROOM STRUCTURE OF BOX-SHAPED LOAD-CARRYING PLATFORM

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOWER STRUCTURE OF CONTAINER

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

反射器切替え装置
REFLECTOR SWITCHING DEVICE

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOLDABLE REAR GATE DEVICE

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

多目的爪矯正具
MULTIPURPOSE NAIL CORRECTION TOOL

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

反射器切换装置
REFLECTOR-SWITCHING DEVICE

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

爪変形防止具
NAIL DEFORMATION PREVENTING TOOL

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTAINER

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

車両の車軸リフト装置
AXLE LIFT DEVICE OF VEHICLE

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

変形爪矯正具
DEFORMED NAIL CORRECTING TOOL

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

爪切除具
NAIL REMOVING TOOL

Maruyama Masao

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 544  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (64)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (30)
 2. 1965đến1980  (41)
 3. 1981đến1992  (173)
 4. 1993đến2005  (209)
 5. Sau 2005  (91)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (435)
 2. Bài báo  (101)
 3. Bình xét khoa học  (5)
 4. Sách  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (440)
 2. German  (110)
 3. Japanese  (85)
 4. French  (38)
 5. Chinese  (7)
 6. Korean  (3)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maruyama Masao
 2. Maruyama; Masao
 3. Maruyama, M
 4. Minato Yoshihiro
 5. 丸山, 正生

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...