skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prise en compte de la liaison acier-béton pour le calcul des structures industrielles
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prise en compte de la liaison acier-béton pour le calcul des structures industrielles

Mang, Chetra

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bond slip model for reinforced concrete structures: Validation by modelling a reinforced concrete tie

Mang, Chetra ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc; Jason, Ludovic (Editor)

Engineering Computations, 2015, Vol.32(7), pp.1934-1958 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crack opening estimate in reinforced concrete walls using a steel–concrete bond model

Mang, Chetra ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc; Davenne, Luc (Editor)

Archives of civil and mechanical engineering, May 2016, Vol.16(3), pp.422--436 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.acme.2016.02.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crack opening estimate in reinforced concrete walls using a steel--concrete bond model.(Technical report)(Author abstract)

Mang, Chetra ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc

Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2016, Vol.16(3), p.422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1644-9665 ; DOI: 10.1016/j.acme.2016.02.001

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mang, Chetra
  2. Jason, Ludovic
  3. Davenne, Luc
  4. Davenne, L.
  5. Mang, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...