skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.310  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons

Do, Tran Huu; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Nguyen, Thi Mai; Tran, Dang Thanh; Phan, The-Long; Yu, Seong Cho; Nguyen, Huy Dan

Scopus; 09258388; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814025559; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32548

Truy cập trực tuyến

2
EXAFS and EPR study of La0.6Sr0.2Ca0.2MnO3 and La0.6Sr0.2Ba0.2MnO3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXAFS and EPR study of La0.6Sr0.2Ca0.2MnO3 and La0.6Sr0.2Ba0.2MnO3

Phan, Manh Huong; Nguyen, Chau; Yan, Dong-Seok

ISIKNOWLEDGE; 0921-4526; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31713

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low loss and high refractive index in impedance-matched ferrite–silver co-fired ceramics

Wang, Liang ; Bai, Yang ; Qiao, Lijie

Journal of Alloys and Compounds, 25 December 2014, Vol.617, pp.797-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.08.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORC differential dissection of soft biphase magnetic ribbons

Martínez-García, J.C ; Rivas, M ; Lago-Cachón, D ; García, J.A

Journal of Alloys and Compounds, 05 December 2014, Vol.615, pp.S276-S279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.01.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave absorbance of Ni-Fe thin films on hollow ceramic microspheres dispersed in a rubber matrix

Kim, Sun-Tae ; Kim, Sung-Soo

Journal of Alloys and Compounds, 05 December 2016, Vol.687, pp.22-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.06.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of competing magnetic interactions on the abnormal expansion properties in manganese antiperovskites, Mn3+xA1−xN (A = Ni, Sn)

Boldrin, D ; Cohen, L.F

Journal of Alloys and Compounds, 30 March 2017, Vol.699, pp.887-891 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.12.262

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio calculations of martensitic phase behavior in Ni2FeGa magnetic shape memory alloys

Soykan, C ; Özdemir Kart, S ; Sevik, C ; Çağın, T

Journal of Alloys and Compounds, 25 October 2014, Vol.611, pp.225-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.05.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio lattice dynamics of Ni 2MnX (X = Sn, Sb) magnetic shape memory alloys

Ağduk, Savaş ; Gökoğlu, Gökhan

Journal of Alloys and Compounds, 2012, Vol.511(1), pp.9-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.08.092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic magnetic properties of ZnO nanocrystals incorporating Fe

Kuryliszyn-Kudelska, I ; Hadžić, B ; Sibera, D ; Romčević, M ; Romčević, N ; Narkiewicz, U ; Dobrowolski, W

Journal of Alloys and Compounds, 03 March 2011, Vol.509(9), pp.3756-3759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50−xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons

Huu, Do Tran ; Yen, Nguyen Hai ; Thanh, Pham Thi ; Mai, Nguyen Thi ; Thanh, Tran Dang ; Phan, The-Long ; Yu, Seong Cho ; Dan, Nguyen Huy

Journal of Alloys and Compounds, 15 February 2015, Vol.622, pp.535-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.10.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic properties of ZnO(Co) nanocrystals

Kuryliszyn-Kudelska, I ; Hadžić, B ; Sibera, D ; Romčević, M ; Romčević, N ; Narkiewicz, U ; Łojkowski, W ; Arciszewska, M ; Dobrowolski, W

Journal of Alloys and Compounds, 05 June 2013, Vol.561, pp.247-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.01.178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between charge states and enhanced properties in Ti-substituted and Ti, Sr co-substituted Y(Mn0.8Fe0.2)O3 ceramics

Ma, Yan ; Chen, Yu ; Wang, Zhoufu ; Wang, Xitang ; Liu, Hao

Journal of Alloys and Compounds, 25 June 2018, Vol.750, pp.781-787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrothermal synthesis of DyMn2O5 nanorods and their magnetic properties

Wu, Songping ; Mei, Youxian

Journal of Alloys and Compounds, 15 January 2014, Vol.583, pp.309-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.08.131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the magnetic equation of state as precursor of the area under the isothermal magnetocaloric potential

Xavier, M.O.S ; Silva, J.A ; Plaza, E.J.R ; Campoy, J.C.P

Journal of Alloys and Compounds, 05 January 2018, Vol.730, pp.7-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.09.215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tunable giant magnetocaloric effect with very low hysteresis in Mn3CuN1−xCx

Born, N.-O ; Caron, L ; Seeler, F ; Felser, C

Journal of Alloys and Compounds, 15 June 2018, Vol.749, pp.926-930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.03.311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of Al doping on the structure and magnetism in cobaltite CaBaCo4O7

Zou, Youming ; Qu, Zhe ; Zhang, Lei ; Ning, Wei ; Ling, Langsheng ; Pi, Li ; Zhang, Yuheng

Journal of Alloys and Compounds, 05 November 2013, Vol.576, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of ZrO 2 addition on the microstructure and electromagnetic properties of YIG

Wang, Jiaqian ; Jin, Yulong ; Yang, Jian ; Huang, Yinyin ; Qiu, Tai

Journal of Alloys and Compounds, 2011, Vol.509(19), pp.5853-5857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.02.151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and magnetic properties of spin-1/2 layered ferrimagnet Bi2Cu5B4O14

Arjun, U ; Ramakrishnan, V ; Nath, R

Journal of Alloys and Compounds, 25 October 2016, Vol.683, pp.205-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.05.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural, electrical and magnetic study of polycrystalline La0.4Bi0.1Ca0.5MnO3

Krichene, A ; Boujelben, W ; Cheikhrouhou, A

Journal of Alloys and Compounds, 25 December 2013, Vol.581, pp.352-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.07.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferromagnetism in single-valent manganites

Troyanchuk, I.O ; Bushinsky, M.V ; Sikolenko, V ; Efimov, V ; Volkov, N.V ; Többens, D.M ; Ritter, C ; Raveau, B

Journal of Alloys and Compounds, 15 January 2015, Vol.619, pp.719-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.08.236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.310  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.303)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.308)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (53)
 2. 1996đến2000  (321)
 3. 2001đến2005  (465)
 4. 2006đến2011  (322)
 5. Sau 2011  (148)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Szytula, A
 2. Szytuła, A
 3. Venturini, G.
 4. Malaman, B.
 5. Kaczorowski, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...