skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composing for His Supper

Machlis, Joseph

New York Times Book Review, p.11

ISSN: 00287806

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dazzling in Spite of Himself

Machlis, Joseph

New York Times Book Review, p.28

ISSN: 00287806

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schubert and his Vienna

Machlis, Joseph

The New York Times, Jan 5, 1986, Vol.135, p.11

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSING FOR HIS SUPPER.(Book Review Desk)

Machlis, Joseph

The New York Times Book Review, Jan 5, 1986

ISSN: 0028-7806

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DAZZLING IN SPITE OF HIMSELF.(Book Review Desk)

Machlis, Joseph

The New York Times Book Review, April 26, 1987

ISSN: 0028-7806

Toàn văn không sẵn có

6
What to Listen for in Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to Listen for in Music

Newman, William S. ; Copland, Aaron ; Machlis, Joseph

Notes, 12/1957, Vol.15(1), p.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/892101

Toàn văn sẵn có

7
Fundamentals of Music Appreciation
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Music Appreciation

Newman, William S. ; Fishburn, Hummel ; Machlis, Joseph ; Tischler, Hans

Notes, 03/1956, Vol.13(2), p.294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/892447

Toàn văn sẵn có

8
An Introduction to Twentieth Century Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Twentieth Century Music

Stevens, Halsey ; Hansen, Peter S. ; Machlis, Joseph

Notes, 12/1961, Vol.19(1), p.70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/894068

Toàn văn sẵn có

9
An Introduction to Twentieth Century Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Twentieth Century Music

Eschman, Karl ; Hansen, Peter S. ; Machlis, Joseph

Journal of Music Theory, 21/1962, Vol.6(1), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/843266

Toàn văn sẵn có

10
Introduction to Contemporary Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Contemporary Music

Winham, Godfrey ; Machlis, Joseph ; Hansen, Peter S. ; Persichetti, Vincent ; Hanson, Howard

Perspectives of New Music, 21/1963, Vol.1(2), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832112

Toàn văn sẵn có

11
Rappresentazione di anima e corpo
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rappresentazione di anima e corpo

Kerman, Joseph ; de Cavalieri, Emilio ; Gubitosi, Emilia ; Banchieri, Adriano ; Allorto, Riccordo ; Puccini, Giacomo ; Machlis, Joseph ; Martin, Ruth ; Martin, Thomas

Notes, 09/1957, Vol.14(4), p.605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/893718

Toàn văn sẵn có

12
Rigoletto, Opera in 3 Acts
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigoletto, Opera in 3 Acts

Kerman, Joseph ; Verdi, Giuseppe ; Machlis, Joseph ; Puccini, Giacomo ; Grossman, Anne ; Grossman, Herbert ; Mozart, W. A. ; Dunn, Geoffrey ; Donizetti, Gaetano ; Hassall, Christopher

Notes, 06/1961, Vol.18(3), p.479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/895295

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schubert and his Vienna

Machlis, Joseph

The New York Times Book Review, Jan 5, 1986, Vol.91, p.11(1)

ISSN: 0028-7806

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fryderyk Chopin: pianist from Warsaw

Machlis, Joseph

The New York Times Book Review, April 26, 1987, Vol.92, p.28

ISSN: 0028-7806

Toàn văn không sẵn có

15
Introduction to Contemporary Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Contemporary Music

Samson, Jim ; Machlis, Joseph

The Musical Times, 11/1980, Vol.121(1653), p.702

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/963781

Toàn văn sẵn có

16
Mahler to Wigglesworth
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mahler to Wigglesworth

Bowen, W. M. ; Machlis, Joseph

The Musical Times, 06/1963, Vol.104(1444), p.418

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/950403

Toàn văn sẵn có

17
The Enjoyment of Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Enjoyment of Music

Elkin, William ; Machlis, Joseph

The Musical Times, 02/1959, Vol.100(1392), p.84

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/937954

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Machlis, Joseph
  2. Hansen, Peter S.
  3. William S. Newman
  4. Newman, William S.
  5. Joseph Kerman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...