skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le traitement de la virginité chez les migrants pentecôtistes à Bruxelles

Maïté Maskens

L'Espace Politique, 01 May 2011, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.1847

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spirituele geografie: mobiliteit van de predikanten van de Pinksterbeweging en migratiemirakels tussen Afrika/Latijns-Amerika en Europa

Maïté Maskens

Brussels Studies, 01 March 2012

ISSN: 2031-0293 ; E-ISSN: 2031-0293 ; DOI: 10.4000/brussels.1090

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiritual Geographies: mobility of Pentecostal ministers and migratory “miracles” between Africa or Latin America and Europe

Maïté Maskens

Brussels Studies, 01 March 2012

ISSN: 2031-0293 ; E-ISSN: 2031-0293 ; DOI: 10.4000/brussels.1092

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Géographies spirituelles : mobilité des pasteurs pentecôtistes et « miracles » migratoires entre l’Afrique, l’Amérique Latine et l’Europe

Maïté Maskens

Brussels Studies, 01 March 2012

ISSN: 2031-0293 ; E-ISSN: 2031-0293 ; DOI: 10.4000/brussels.1087

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: ethnography and the mutualizing Utopia

Maïté Maskens ; Ruy Blanes

Journal of the Anthropological Society of Oxford, 01 January 2016, Vol.8(2), pp.125-142 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2040-1876

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (2)
  2. Dutch  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maïté Maskens
  2. Maskens, Maïté
  3. Ruy Blanes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...