skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of rainfall interval on runoff losses of biosolids and meat and bone meal when applied to a grassland soil

Lucid, Joseph D. ; Healy, Mark G.; Ircset

Lucid, J.D., Fenton, O., Grant, J., Healy, M.G. (2014) 'Effect of rainfall interval on runoff losses of biosolids and meat and bone meal when applied to a grassland soil'. Water Air And Soil Pollution, 225 (8). [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s11270-014-2042-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of Maximum Biosolids and Meat and Bone Meal Application to a Low P Index Soil and a Method to Test for Nutrient and Metal Losses

Lucid, Joseph ; Fenton, Owen ; Healy, Mark

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(4), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1464-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of Maximum Biosolids and Meat and Bone Meal Application to a Low P Index Soil and a Method to Test for Nutrient and Metal Losses

Lucid, Joseph D. ; Fenton, Owen ; Healy, Mark G.; Ircset

Lucid, JD,Fenton, O,Healy, MG (2013) 'Estimation of Maximum Biosolids and Meat and Bone Meal Application to a Low P Index Soil and a Method to Test for Nutrient and Metal Losses'. Water Air And Soil Pollution, 224 :1464-1475.

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Öffnung zur Montage eines Schlosses.
Orifice de montage de serrure.
Aperture for housing a lock

Lucid, Joseph Anthony

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle battery decking device

Lucid; Joseph A ; Brown; Robert K

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Healy, Mark G
 2. Fenton, Owen
 3. Lucid, Joseph D
 4. Ircset
 5. Healy, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...