skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Politicising democracy : The new local politics of democratisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicising democracy : The new local politics of democratisation

Harriss John; Stokke Kristian ‰d 1961-; Törnquist Olle

Houdmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2004. - (320.8 POL 2004) - ISBN9781137355195;ISBN1403934819 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achievement to sustainable urban development using city development strategies: a comparison between cities alliance and the world bank definitions

Rasoolimanesh, S. Mostafa ; Badarulzaman, Nurwati ; Jaafar, Mastura

Journal of Sustainable Development, Oct, 2011, Vol.4(5), p.151(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1913-9063

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for improved water supply in India and Pakistan

K. Tayler

Proceedings of the ICE - Municipal Engineer, 2008, Vol.161(4), pp.239-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-7699 ; DOI: 10.1680/muen.2008.161.4.239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban poverty: addressing the scale of the problem

D. B. Cook ; J. Kirke

Proceedings of the ICE - Municipal Engineer, 2003, Vol.156(4), pp.251-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-7699 ; DOI: 10.1680/muen.2003.156.4.251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Local and community driven development moving to scale in theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and community driven development moving to scale in theory and practice

Binswanger-Mkhize, Hans P ; De Regt, Jacomina P ; Spector, Stephen;; Binswanger - Mkhize, Hans P ; De Regt, Jacomina ; Spector, Stephen ; World Bank

ISBN: 0821381946 ; E-ISBN: 0821381954 ; ISBN: 9780821381946 ; E-ISBN: 9780821381953 ; ISBN: 9780821381946 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8194-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Local governance, economic development and institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local governance, economic development and institutions

Gomez, G. ;Knorringa, P. ;Gómez, Georgina M.;; Gómez, Georgina M ; Knorringa, Peter

ISBN: 9781137557582

Toàn văn sẵn có

7
Local governance in developing countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local governance in developing countries

Shah, Anwar;; Shah, Anwar ; Weltbank

ISBN: 0821365657 ; ISBN: 9780821365656 ; ISBN: 0821365665 ; ISBN: 9780821365663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Decentralization and local governance in developing countries a comparative perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and local governance in developing countries a comparative perspective

Bardhan, Pranab Kumar ; Mookherjee, Dilip

ISBN: 0262524546 ; ISBN: 9780262524544 ; ISBN: 0262026007 ; ISBN: 9780262026000

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2003  (1)
 3. 2004đến2005  (1)
 4. 2006đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Bài báo  (3)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Spector, Stephen
 2. Binswanger - Mkhize, Hans P
 3. Harriss John
 4. De Regt, Jacomina P.
 5. Tayler, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...