skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel liner belt used for rim

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

2
Detailed Investigation on Sodium (Na) Species Release and Transformation Mechanism during Pyrolysis and Char Gasification of High-Na Zhundong Coal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detailed Investigation on Sodium (Na) Species Release and Transformation Mechanism during Pyrolysis and Char Gasification of High-Na Zhundong Coal

Li, Rongbin ; Chen, Qun ; Zhang, Haixia

Energy & Fuels, 06/15/2017, Vol.31(6), pp.5902-5912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-0624 ; E-ISSN: 1520-5029 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.7b00410

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home-Based Exercise in Older Adults Recently Discharged From the Hospital for Cardiovascular Disease in China: Randomized Clinical Trial

Li, Xueyu ; Xu, Shunlin ; Zhou, Lijuan ; Li, Rongbin ; Wang, Jianrong

Nursing Research, 2015, Vol.64(4), pp.246-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6562 ; DOI: 10.1097/NNR.0000000000000102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A feasible electrochemical method for tuning coatings wettability from superhydrophilicity to superhydrophobicity

Xu, Lianyi ; Wei, Donglai ; Chen, Yunxia ; Li, Rongbin

Applied Surface Science, 1 November 2016, Vol.385, pp.80-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.05.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of phase transformation on the microstructure and mechanical behavior of FeNiMnCr.sub..75Al.sub. x high-entropy alloys.(Report)

Li, Rongbin ; Zhang, Weiwei ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, May 16, 2018, Vol.725, p.138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-component AlCrTaTiZrMo-nitride film with high diffusion resistance in copper metallization

Li, Rongbin ; Qiao, Bangwei ; Shang, Hailong ; Zhang, Jing ; Jiang, Chunxia ; Zhang, Weiwei

Journal of Alloys and Compounds, 5 June 2018, Vol.748, pp.258-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.03.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The solid solution strengthening in Al-Zr nanocrystalline alloy films

Ma, Bingyang ; Shi, Kaicheng ; Shang, Hailong ; Li, Rongbin ; Li, Geyang

Surface & Coatings Technology, 15 July 2017, Vol.321, pp.52-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0257-8972 ; DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.04.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The strengthening effect of boron interstitial supersaturated solid solution on aluminum films

Shang, Hailong ; Ma, Bingyang ; Shi, Kaicheng ; Li, Rongbin ; Li, Geyang

Materials Letters, 1 April 2017, Vol.192, pp.104-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2016.12.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanostructured Al-ZnO/CdSe/Cu 2 O ETA solar cells on Al-ZnO film/quartz glass templates

Wang, Xianghu ; Li, Rongbin ; Fan, Donghua

Nanoscale Research Letters, 2011, Vol.6(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1931-7573 ; E-ISSN: 1556-276X ; DOI: 10.1186/1556-276X-6-614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of phase transformation on the microstructure and mechanical behavior of FeNiMnCr.75Alx high-entropy alloys

Li, Rongbin ; Zhang, Weiwei ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, 16 May 2018, Vol.725, pp.138-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.04.007

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home-based exercise in older adults recently discharged from the hospital for cardiovascular disease in China: randomized clinical trial.(Report)

Li, Xueyu ; Xu, Shunlin ; Zhou, Lijuan ; Li, Rongbin ; Wang, Jianrong

Nursing Research (New York), 2015, Vol.64(4), p.246(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6582

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental and Numerical Modeling Studies on Production of Mg by Vacuum Silicothermic Reduction of CaO·MgO

Li, Rongbin ; Zhang, Chao ; Zhang, Shaojun ; Guo, Liejin

Metallurgical and Materials Transactions B, 2014, Vol.45(1), pp.236-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5615 ; E-ISSN: 1543-1916 ; DOI: 10.1007/s11663-013-9934-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicycle saddle

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem-growth grafting method

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CNC滑块加工装夹治具
CNC slider processing clamping tool

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型车圈用衬带
Novel strap for rim

Li Rongbin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved eccentric shaft structure of grinder

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem-growth grafting method

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种静音雨篷
Mute rain canopy

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunctional oil containment boom

LI Rongbin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2007  (9)
 3. 2008đến2010  (33)
 4. 2011đến2014  (65)
 5. Sau 2014  (155)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (214)
 2. Chinese  (153)
 3. German  (2)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Rongbin
 2. Li, Rongbin
 3. Li, R.
 4. Li, Rb
 5. Du Xue

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...