skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli, Valéria

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges of Testing for Critical Interactive Systems

Lelli, Valéria

International Conference on Software Testing, Verification and Validation, 18 March 2013

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design smell: Automatic detection and refactoring of Blob listeners

Blouin, Arnaud ; Lelli, Valéria ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien

Information and Software Technology, October 2018, Vol.102, pp.49-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2018.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying and Qualifying GUI Defects

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit

8th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation, 13 April 2015, pp.1-10

DOI: 10.1109/ICST.2015.7102582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fifteen years of industry and academia partnership: lessons learned from a Brazilian research group

Andrade, Rossana ; Lelli, Valéria ; Castro, Rute ; Santos, Ismayle

Proceedings of the 4th International Workshop on software engineering research and industrial practice, 20 May 2017, pp.10-16

ISBN: 9781538627976 ; ISBN: 1538627973 ; DOI: 10.1109/SER-IP.2017..2

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic detection of GUI design smells: the case of Blob listener

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien ; Beaudoux, Olivier

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.263-274

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2933260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLIPS DA BUCATO

Lelli Valeria

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Model-Based Testing Advanced GUIs

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien

11th Workshop on Advances in Model Based Testing (A-MOST 2015), pp.1-10

DOI: 10.1109/ICSTW.2015.7107403

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Design Smell: Automatic Detection and Refactoring of Blob Listeners

Blouin, Arnaud ; Lelli, Valéria ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (8)
  2. Italian  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lelli, Valéria
  2. Lelli, Valeria
  3. Blouin, Arnaud
  4. Baudry, Benoit
  5. Coulon, Fabien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...