skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conditioned MSWI ash-slag-mix as a replacement for cement in cement mortar

Lee, Tzen-Chin ; Li, Zong-Syun

Construction and Building Materials, 2010, Vol.24(6), pp.970-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2009.11.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of a mortar made with cement and sludge from the light-emitting diode manufacturing process.(Report)

Wang, Wei - Jer ; Wang, Cheng - Der ; Lee, Tzen - Chin ; Chang, Cheng - Cheng

Construction and Building Materials, April 15, 2014, Vol.56, p.106(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling CMP sludge as a resource in concrete.(Report)

Lee, Tzen - Chin ; Lin, Kae - Long ; Su, Xun - Wei ; Lin, Kuo - Kang

Construction and Building Materials, May, 2012, Vol.30(1), p.243(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified MSWI ash-mix slag for use in cement concrete

Lee, Tzen-Chin ; Chang, Chieh-Jen ; Rao, Ming-Kang ; Su, Xun-Wei

Construction and Building Materials, 2011, Vol.25(4), pp.1513-1520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2010.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of a mortar made with cement and slag vitrified from a MSWI ash-mix and CMP sludge

Shih, Ping - Yu ; Lee, Po - Hua ; Nian, Kai - Jie ; Lee, Tzen - Chin

Construction and Building Materials, Jan, 2013, Vol.38, p.22(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery of hazardous semiconductor-industry sludge as a useful resource

Lee, Tzen-Chin ; Liu, Feng-Jiin

Journal of Hazardous Materials, 2009, Vol.165(1), pp.359-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.10.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sintering temperature on the characteristics of solar panel waste glass in the production of ceramic tiles

Lin, Kae-Long ; Lee, Tzen-Chin ; Hwang, Chao-Lung

Journal of Material Cycles and Waste Management, 2015, Vol.17(1), pp.194-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-4957 ; E-ISSN: 1611-8227 ; DOI: 10.1007/s10163-014-0240-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycled cement materials and its renewable method of using hazardous industrial waste materials

Lee, Tzen Chin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling CMP sludge as a resource in concrete

Lee, Tzen-Chin ; Lin, Kae-Long ; Su, Xun-Wei ; Lin, Kuo-Kang

Construction and Building Materials, May 2012, Vol.30, pp.243-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.11.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of a mortar made with cement and slag vitrified from a MSWI ash-mix and CMP sludge

Shih, Ping-Yu ; Lee, Po-Hua ; Nian, Kai-Jie ; Lee, Tzen-Chin

Construction and Building Materials, January 2013, Vol.38, pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.07.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of a mortar made with cement and sludge from the light-emitting diode manufacturing process

Wang, Wei-Jer ; Wang, Cheng-Der ; Lee, Tzen-Chin ; Chang, Cheng-Cheng

Construction and Building Materials, 15 April 2014, Vol.56, pp.106-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.01.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sintering temperature on the characteristics of solar panel waste glass in the production of ceramic tiles.(Report)

Lin, Kae-Long ; Lee, Tzen-Chin ; Hwang, Chao-Lung

Journal of Material Cycles and Waste Management, 2015, Vol.17(1), p.194(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-4957

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pozzolanic reaction of a mortar made with cement and slag vitrified from a MSWI ash-mix and LED sludge

Lin, Kae-Long ; Lin, Deng-Fong ; Wang, Wei-Jer ; Chang, Cheng-Cheng ; Lee, Tzen-Chin

Construction and Building Materials, 14 August 2014, Vol.64, pp.277-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.04.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling of municipal incinerator fly-ash slag and semiconductor waste sludge as admixtures in cement mortar

Lee, Tzen-Chin

Construction and Building Materials, 2009, Vol.23(11), pp.3305-3311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2009.06.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elucidating the hydration properties of paste containing thin film transistor liquid crystal display waste glass

Lin, Kae-Long ; Wang, Nian-Fu ; Shie, Je-Lueng ; Lee, Tzen-Chin ; Lee, Chau

Journal of hazardous materials, 30 November 2008, Vol.159(2-3), pp.471-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 18375057 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.02.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elucidating the hydration properties of paste containing thin film transistor liquid crystal display waste glass

Lin, Kae-Long ; Wang, Nian-Fu ; Shie, Je-Lueng ; Lee, Tzen-Chin ; Lee, Chau

Journal of Hazardous Materials, 2008, Vol.159(2), pp.471-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.02.044

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste Management, 2009, Vol.29(6), pp.1952-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slag–cement mortar made with cement and slag vitrified from MSWI fly-ash/scrubber-ash and glass frit

Lee, Tzen-Chin ; Wang, Wei-Jer ; Shih, Ping-Yu

Construction and Building Materials, 2008, Vol.22(9), pp.1914-1921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2007.07.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement in early strengths of slag-cement mortars by adjusting basicity of the slag prepared from fly-ash of MSWI

Lee, Tzen-Chin ; Wang, Wei-Jer ; Shih, Ping-Yu ; Lin, Kae-Long

Cement and Concrete Research, 2009, Vol.39(8), pp.651-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8846 ; E-ISSN: 1873-3948 ; DOI: 10.1016/j.cemconres.2009.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access device

Lee, Tzen-Chin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (7)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Tzen-Chin
 2. Lee, TC
 3. Lee, T.-C.
 4. Lee, Tzen - Chin
 5. Lin, Kae-Long

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...