skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural resource information for economic development : a study

Herfindahl Orris C.; Latin American Institute for Economic and Social Planning.; Resources for the Future.

Baltimore : Published for Resources for the Future, inc., by Johns Hopkins Press, [1969] - (333.7 HER 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Resources for the Future
  2. Herfindahl Orris C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...