skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid approach to finding phenotype candidates in genetic text = m���t h�����ng ti���p c���n lai ����� nh���n d���ng c��c ���ng vi��n ki���u h��nh trong d��� li���u sinh h���c. Lu���n v��n ThS. C��ng ngh��� th��ng tin: 60 48 01

L�� Ho��ng Qu���nh; H�� Quang Th���y ng�����i h�����ng d���n

H. : ��HCN, 2012 - (005.7 LE-Q 2012)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. L�� Ho��ng Qu���nh
  2. H�� Quang Th���y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...