skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids - a review.(Report)

Kim, Kwon - Rae ; Owens, Gary

Journal of Environmental Management, March-April, 2010, Vol.91(4), p.791(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilizer-assisted management of metal-contaminated agricultural soils for safer food production.(Report)

Kim, Kwon - Rae ; Kim, Jeong - Gyu ; Park, Jeong - Sik ; Kim, Min - Suk ; Owens, Gary ; Youn, Gyu - Hoon ; Lee, Jin - Su

Journal of Environmental Management, July 15, 2012, Vol.102, p.88(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence and environmental fate of veterinary antibiotics in the terrestrial environment

Kim, Kwon - Rae ; Owens, Gary ; Kwon, Soon - Ik ; So, Kyu - Ho ; Lee, Deog - Bae ; Ok, Yong Sik

Water, Air, & Soil Pollution, Jan, 2011, Vol.214(1-4), p.163(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detoxification through phytochelatin synthesis in Oenothera odorata exposed to Cd solutions.(Report)

Son, Kyung - Ho ; Kim, Dae - Yeon ; Koo, Namin ; Kim, Kwon - Rae ; Kim, Jeong - Gyu ; Owens, Gary

Environmental and Experimental Botany, Jan, 2012, Vol.75, p.9(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-8472

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Nitrogen and Phosphorus Removal by Woody Plants with Deep-Planting Technique for the Potential Environmental Management of Carcass Burial Sites

Byoung-Hwan Seo ; Hyuck Soo Kim ; Saranya Kuppusamy ; Kye-Hoon Kim ; Kwon-Rae Kim

Sustainability, 01 January 2017, Vol.9(1), p.155 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: 10.3390/su9010155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium resistance in tobacco plants expressing the MuSI gene.(Report)

Kim, Young - Nam ; Kim, Ji - Seoung ; Seo, Sang - Gyu ; Lee, Youngwoo ; Baek, Seung - Woo ; Kim, Il - Sup ; Yoon, Ho - Sung ; Kim, Kwon - Rae ; Kim, Sun - Hyung ; Kim, Kye - Hoon

Plant Biotechnology Reports, Oct, 2011, Vol.5(4), p.323(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1863-5466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of Animal Carcass Disposal Sites Using a Biochar Permeable Reactive Barrier and Fast Growth Tree (Populus euramericana): A Field Study in Korea

Jung-Hwan, Yoon ; Young-Nam, Kim ; Dong-Chun, Shin ; Kwon-Rae, Kim ; Kye-Hoon, Kim

Sustainability, 2017, Vol.9(3), p.457 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su9030457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veterinary antibiotics contamination in water, sediment, and soil near a swine manure composting facility.(Report)

Awad, Yasser M. ; Kim, Sung - Chul ; Abd El - Azeem, Samy A. M. ; Kim, Kye - Hoon ; Kim, Kwon - Rae ; Kim, Kangjoo ; Jeon, Choong ; Lee, Sang Soo ; Ok, Yong Sik

Environmental Earth Sciences, Feb, 2014, Vol.71(3), p.1433(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation in Heavy Metal Accumulated in the Roots of Eleven Different Medicinal Plants and Their Bioconcentration Factors

Junsik Bae ; Byoung-Hwan Seo ; Won-Il Kim ; Kwon-Rae Kim

한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 2014, Vol.2014(6), pp.275-275

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Phytoavailable Heavy Metals in the Korean Agricultural Soils Affected by the Abandoned Mining Sites and Soil Properties Influencing on the Phytoavailable Metal Pools

Ga-Hee Lim ; Kye-Hoon Kim ; Byoung-Hwan Seo ; Kwon-Rae Kim

한국토양비료학회지, 2014, Vol.47(3), pp.191-198

ISSN: 0367-6315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Different Immobilizing Agents on Soil Quality and Metal Uptake by Plant in Heavy Metals Contaminated Soil

Chaw Su Lwin ; Byoung-Hwan Seo ; Hyun-Uk Kim ; Kwon-Rae Kim

한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 2017, Vol.2017(10), pp.20-21

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Woody Tree based Phytoremediation Technique to Remove N and P from Soil

Byoung-Hwan Seo ; Junsik Bae ; Kye-Hoon Kim ; Kwon-Rae Kim

한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 2014, Vol.2014(6), pp.93-93

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

양액 내 카드뮴과 납의 화학종 비율에 따른 상추의 흡수율 변화

서병환(Byoung-Hwan Seo) ; 김권래(Kwon-Rae Kim)

한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 2016, Vol.2016(3), pp.197-197

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury Contents of Medicinal Plants and the Cultivated Soils in Korea

Won-Il Kim ; Woo-Ri Go ; Chang-Oh Hong ; Kwon-Rae Kim

한국토양비료학회지, 2014, Vol.47(6), pp.506-509

ISSN: 0367-6315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation in Heavy Metal Accumulated in the Edible Part of Nine Different Crop Plants and Their Response to the Changes in Phytoavailable Metal Pools in Soil

Byoung-Hwan Seo ; Ga-Hee Lim ; Junsik Bae ; Kye-Hoon Kim ; Kwon-Rae Kim

한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 2014, Vol.2014(6), pp.274-274

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring Antibiotic Residues and Corresponding Antibiotic Resistance Genes in an Agroecosystem

Yasser M. Awad ; Kwon Rae Kim ; Sung-Chul Kim ; Kangjoo Kim ; Sang Ryong Lee ; Sang Soo Lee ; Yong Sik Ok

Journal of Chemistry, 01 January 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-9063 ; E-ISSN: 2090-9071 ; DOI: 10.1155/2015/974843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

우리나라 농경지 토양의 중금속 유효도에 영향을 미치는 주요 토양특성

임가희(Ga-Hee Lim) ; 김권래(Kwon-Rae Kim) ; 김계훈(Kye-Hoon Kim)

한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 2013, Vol.2013(5), pp.219-221

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in Heavy Metal Accumulation in Different Medicinal Plants in Association with Lime Application

Hyuck-Soo Kim ; Byoung-Hwan Seo ; Jun-Sik Bae ; Won-Il Kim ; Chang-Oh Hong ; Kwon-Rae Kim

한국토양비료학회지, 2016, Vol.49(3), pp.271-274

ISSN: 0367-6315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

중(준)금속 오염 토양에서 복합안정화제 처리에 의한 쪽파의 As, Cd, Pb 흡수 저감

서병환(Byoung-Hwan Seo) ; 김현욱(Hyun-Uk Kim) ; Chaw Su Lwin ; 김권래(Kwon-Rae Kim)

한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 2017, Vol.2017(5), pp.193-193

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Organic Matter Concentration in Soil on Phytoavailability of Cadmium in Medicinal Plants

Yong-Dong Noh ; Kwon-Rae Kim ; Won-Il Kim ; Ki-Yuol Jung ; Chang Oh Hong

한국토양비료학회지, 2015, Vol.48(5), pp.319-325

ISSN: 0367-6315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2008  (7)
 3. 2009đến2011  (28)
 4. 2012đến2015  (54)
 5. Sau 2015  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (77)
 2. English  (38)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김권래
 2. Kwon Rae Kim
 3. 김계훈
 4. Kye-Hoon Kim
 5. 서병환

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...