skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, January 2015, Vol.44, pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2014.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, Jan 2015, Vol.44, p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaption for using PLM systems group dynamism and management involvement

Kung, Kao - Hui ; Ho, Chin - Fu ; Hung, Wei - Hsi ; Wu, Chuan - Chun

Industrial marketing management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, 2015, Vol.44, p.83(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship bonding for a better knowledge transfer climate: An ERP implementation research

Hung, Wei-Hsi ; Ho, Chin-Fu ; Jou, Jau-Jeng ; Kung, Kao-Hui

Decision Support Systems, 2012, Vol.52(2), pp.406-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/j.dss.2011.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kung, Kao-Hui
  2. Ho, Chin-Fu
  3. Hung, Wei-Hsi
  4. Wu, Chuan-Chun
  5. Ho, Cf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...