skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Abstract P6-12-16: L-Dex surveillance of breast cancer-related lymphoedema: A retrospective study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P6-12-16: L-Dex surveillance of breast cancer-related lymphoedema: A retrospective study

Koelmeyer, La ; Borotkanics, R ; Winch, CJ ; Prah, P ; Alcorso, Jm ; Nakhel, K ; Boyages, J

Cancer Research, 02/15/2018, Vol.78(4 Supplement), pp.P6-12-16-P6-12-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.SABCS17-P6-12-16

Toàn văn sẵn có

2
Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.

Koelmeyer, L.A. ; Kastanias, K. ; Sedger, L.M. ; Lam, T.C. ; Ngo, Q.D. ; Heydon-White, A. ; Sherman, K.A. ; Winch, C. ; Magnussen, J.S. ; Munnoch, A. ; Mackie, H. ; Boyages, J.

The Breast, 06/2015, Vol.24(3), p.302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09609776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2015.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Breast  (1)
 2. Cancer Research  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koelmeyer, La
 2. Boyages, J.
 3. Mackie, H.
 4. Winch, C.
 5. Munnoch, A

theo chủ đề:

 1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...