skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrete mathematics demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics demystified

Krantz Steven G.

New York : McGraw-Hill Professional ; London : McGraw-Hill [distributor], 2009 - ISBN9780071549493;ISBN0071549498;ISBN9780071549486 (pbk.);ISBN007154948X (pbk.)

Truy cập trực tuyến

2
Mathematics : a discrete introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics : a discrete introduction

Scheinerman Edward R.

Boston, MA : Brooks/Cole Cengage Learning, [2013] - (QA76.9.M35 S336 2013) - ISBN9780840049421;ISBN0840049420

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển công cụ gióng hàng văn bản song ngữ : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Nguyễn Minh Hải; Nguyễn Thị Minh Huyền

H. : ĐHKHTN, 2016 - (004.0151 NG-H 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Elementary mathematical and computational tools for electrical and computer engineers using MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary mathematical and computational tools for electrical and computer engineers using MATLAB

Manassah Jamal T.

Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2001. - ISBN0849310806

Truy cập trực tuyến

5
Handbook on Modelling for Discrete Optimization
Handbook on Modelling for Discrete Optimization
Handbook on Modelling for Discrete Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on Modelling for Discrete Optimization

New York : Springer., c2006. - (QA402.5 .H365 2006) - ISBN0-387-32941-2;ISBN1-4419-4107-X;ISBN9786610613939;ISBN1-280-61393-9;ISBN0-387-32942-0

Truy cập trực tuyến

6
Lectures in Game Theory for Computer Scientists
Lectures in Game Theory for Computer Scientists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lectures in Game Theory for Computer Scientists

Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - ISBN0-521-19866-6;ISBN1-107-21515-3;ISBN1-139-00975-3;ISBN9786613099037;ISBN1-139-01027-1;ISBN1-139-00701-7;ISBN0-511-97346-2;ISBN1-139-00922-2;ISBN1-283-09903-9;ISBN1-139-00812-9

Truy cập trực tuyến

7
Introductory combinatorics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory combinatorics

Brualdi Richard A.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2010 - ISBN9787111265252;ISBN9780136020400 (hbk. : alk. paper);ISBN0136020402 (hbk. : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...